Тест. Думата като речникова единица – 7 клас

ТЕСТ ДУМАТА КАТО РЕЧНИКОВА ЕДИНИЦА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Прочетете текста, за да разберете дали в Черно море има китове. Запознайте се и с таблицата след текста. Текст 1 Официалните научни данни сочат, че китове са наблюдавани поне няколко пъти в края на пo-миналия век.

Въведение в медиите и комуникациите

Същност на комуникацията. комуникативна единица. Функции и превъплъщения на комуникацията./ Уилбър Шрам Ел Николов/ В специализираната литература комуникацията се определя от три взаимосвързани ъгъла 1.Комуникацията е взаимодействие

Езикът С++ в примери

При начално запознаване с езика C++ възникват два естествени въпроса: 1. Какво представлява програма, написана на С++ и как се пише тя? 2. Как се създава готова за изпълнение програма? Много често програмите се създават в отговор на някакъв практически проблем или задача. В С++ действията се представят чрез изрази. Всеки израз, разделен с ";", се нарича оператор. Операторът е най-малката независима единица в програма на С++.