Ангел Каралийчев - Имало едно време /приказки/

Живеели някога един мъж и една жена. Те прекарвали дните си много сговорно и се радвали на двете си дечица — момче и момиче. Момчето се казвало Иванчо, а момиченцето — Марийка. Кротки били дечицата и много послушни, затуй родителите ги гледали като писани яйца. Но за нещастие жената се разболяла от тежка болест, гътнала се и умряла. Мъжът овдовял, а дечицата останали сирачета.

Ораторската проза в Средновековната култура

В средновековната книжнина наред е агиографските и поетическите произведения високо се е ценяло и ораторското слово. Неговото значение е било голямо в бурния период на големи културни промени, когато се въвежда християнството и чрез него се променя цялостният образ на света, залегнал в мирогледните представи на общността.

Образът на Ралица от едноименната поема на Пенчо Славейков

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество. Любовта към фолклора Пенчо Славейков наследява от баща си – големият възрожденски поет Петко Рачов, който е известен събирач и изследовател на автентични народни песни.

ТЕСТ. Културата на Средновековието

1. В кой ред НЕПРАВИЛНО са свързани понятието и неговото значение? A) завет – договор Б) евангелие – благовестие B) скрижали – правила Г) канон – закон 2. Кой от сюжетите НЕ е новозаветен? A) Мойсей извежда евреите от Египет       Б) Тайната вечеря B) Иисус влиза в Йерусалим Г) пътят към Голгота

Контролна работа. Средновековие. Литература – 8 клас

1. Посочете три определящи културно-исторически характеристики на средновековието като нова епоха в развитието на европейската цивилизация. 2. Библията има определящо значение за светогледните идеи на средновековния човек, защото: A) библейските текстове разкриват истината за реалния свят Б) чрез образа на християнския Бог се изграждат нравствени норми и правила за поведение

Закон на Ом за еднороден и нееднороден участък от електрична верига. Електрично съпротивление на проводниците.

Досега въведохме две основни величини, характеризиращи постоянния ток – големина на тока и напрежение. Немският физик Г. Ом е установил експериментално връзката между тях при протичане наток в метални проводници. 

Пунктуация на еднородни и обособени части на изречението

Еднородните части на изречението поясняват една и съща дума и отговарят на един и същ въпрос. Котата са свързани безсъюзно, те се отделят една от друга със запетая, например: Прощавай, синко, прощавай, татко, прощавай, бате, чичо, вуйчо—прощавайте!

Поезията в Средновековната култура

Още от времето на своето възникване поезията се отличава с две свои характерни особености. На първо място, поетическите творби се стремят не толкова да разкажат някаква история или да споделят някаква информация, а да изразят чувства.

ТЕСТ № 1. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Българската средновековна литература НЕ е:          A) нормативна      Б) религиозна       B) модерна       Г) хилядолетна

ТЕСТ № 2. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Коя от посочените особености НЕ се отнася до епохата на Средновековието: A) Период от културното и историческото развитие на европейската цивилизация. Б) Продължава до началото на Ренесанса след средата на XIV век.