ТЕСТ № 3. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Приносът на Средновековието за развитието на човешката ценностна система е: А) почит към правото на свободен избор; Б) утвърждаване на вертикална ценностна система, в чийто връх се намира божественото, а в дъното - дяволското; В) почит към космическата хармония в света.

Светът на средновековния човек

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Светът на средновековния човек      За разлика от митологичните вярвания на Античността, в които сътворението се мисли като постепенен процес, а светът се поражда сякаш от само себе си, християнската представа е свързана само с един Бог, който за една седмица създава света и реда в него.

ТЕСТ № 4. Средновековие. Литература – 8 клас

1. Кое от твърденията НЕ е вярно за средновековната култура? A) В основата на светогледната концепция на средновековния човек е теоцентризмът. Б) Характерна за структурата на обществото през Средновековието е йерархията на феодализма. B) Основна ценност за средновековния човек е утвърждаването на индивидуалността чрез свободния избор. Г) Средновековният човек се стреми да възстанови изначалната си връзка с

Тест върху еднородни части в простото изречение

1. В кое от изреченията са употребени еднородни подлози? А) На това място се срещат Рила, Пирин и Родопите. Б) През лятото обиколихме Рила, Пирин и Родопите. В) Ще се разходим из Рила, Пирин и Родопите. Г) Обиколили сме върховете на Рила, Пирин и Родопите.

ТЕСТ. Еднородни части в простото изречение

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Еднородните части се наричат така, защото: A) Имат едно и също речниково значение. Б) Изпълняват еднаква синтактична служба. B) Отговарят на един и същи въпрос. Г) Поясняват по еднакъв начин една и съща част на изречението. 2. В кое изречение НЯМА еднородни части?

Победното завръщане в „На прощаване в 1968 г.“ от Христо Ботев

Въпреки че почти физически предусеща смъртта в предстоящата битка, лирическият герой не устоява на изкушението да потисне предчувствието и да нарисува картината на победата. И ако внушенията на предходните стихове, разкриващи гибелта на бореца, са едно поетически въздействащо единение на трагизъм и оптимизъм, то тази част на стихотворението звучи бодро, тържествено, жизнерадостно.

Нееднозначност на човешките характери в творчеството на Елин Пелин

Творчеството на Елин Пелин се появява през двайсетте години на миналия век и отговаря на две същностни тенденции на литературната ситуация от тогава. На първо място литературата продължава да се насочва към българското село от където тя извлича характерни социални и етнопсихологически проблеми. На второ място литературата ни от края на миналия век се отваря към света

Средновековие

Средновековието е период от културното и историческото развитие на европейската цивилизация, който следва разпадането на Римската империя в края на Античността и продължава до началото на Ренесанса след средата на XIV век. Отношението към него като към своеобразно безвремие, мрачен среден век (medium aevum), свързващ две епохи на

Средновековие

СРЕДНОВЕКОВИЕ      В християнството, което е книжовна религия, думата се възприема не само като средство за общуване. Библейското слово е преди всичко проявление на Бога. Да произнасяш думите, е служба в името на Бога.

Средновековието като духовен синтез между Античност и християнство

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Средновековието като духовен синтез между Античност и християнство. Средновековие наричаме онзи период от историческото развитие на Европа, при който господстват феодалните отношения между хората, а производството е свързано основно с обработването на земята.