Членуване на съществителните имена в българския език

Категорията определеност е характерна граматическа категория на съществителните имена в българския език. Тази категория се изразява чрез морфема, наречена определителен член, който се поставя след съществителното име и се пише слято с него.

Слято, полуслято и разделно писане в българския език

Разделно писане Когато съставните думи получават собствени окончания за множествено число, става въпрос не за сложна дума, а за словосъчетания. Такива се пишат разделно, без тире. Пример: „студент първокурсник“ („студенти първокурсници“), „майстор зидар“ („майстори зидари“).

ТЕСТ. Думата в речниковия състав на българския език.

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Думата в речниковия състав на българския език 1. С понятието „речников състав на езика“ се означава: A) думите, които използва човек в речта си Б) съвкупността от всички речникови единици B) съвкупността от думите в опре-делен текст Г) думите от български произход в езика

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Стилистични специфики на Вапцаровия поетичен език

Естетиката на Вапцаров намира изява в своеобразен поетически език. Негова основна стилистична черта е разговорността. Особена функционалност в изказа на този поет има клишето. Ако за пореден път се върнем към стихотворението „Вяра", ще видим, че може би най-запомнящата се негова част

Функционални стилове на българския книжовен език

Прочетете текста: Я чувай, Гуньо, знаеш ли... (холан остави се с твоите пусти клиенти!)... знаеш ли какво? Ти седни тая вечер, па напиши една уводна статия. Тегли му едно верноподанничество, че сам княза да се слиса. Тури там: Ваши смирени чада, Наш баща и татко, в праха на Августейшите ви нозе, нареди ги там като броеница, ти знаеш как.

Пунктуационна норма на  българския книжовен език

Когато устната реч се записва, смисълът на казаното зависи много от това, дали правилно сме успели да предадем логическите ударения, паузите, началото и края на изреченията, както и смисловите връзки между отделните съставки на изказването. И тъй като в писмената реч тези неща не могат да се чуят, тяхната функция се поема от специални знаци, които наричаме „пунктуационни“ (от лат. punctus=точка).

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 1)

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  Навън вятърът беснееше, оглушително трещяха гръмотевици. Блесна светкавица и Мартина замръзна. Край езерото стоеше бял жираф и гледаше право към нея! За част от секундата очите им се срещнаха, малкото тъжно момиче и стройният млад жираф впиха погледи един в друг, а после небето отново потъмня.

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 2)

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище, без да си е научило урока, и много се тревожело, че учителят може да го вдигне. „Ах – мислел си Тонино, – ако можех да стана невидим...“ Учителят направил проверка и когато стигнал до името

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 3)

1. В кой ред има дума с речниково значение ‘оградено място, засадено с цветя, дървета или зеленчук’? A) гора Б) поляна B) земя Г) градина 2. В кое изречение глаголът летя е употребен в пряко значение? A) Мисълта ми лети на всички посоки. Б) Единствено птиците могат да летят.   B) Когато съм във ваканция, времето лети. Г) Носени от вятъра, листата летят.