ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 8 клас (Вариант 3)

1. Думата ръка е: А) чуждица Б) домашна дума В) остаряла дума Г) заемка 2. В кое наклонение е глаголната форма сипете в изречението? В намазана с олио тавичка сипете яйцата и брашното. А) изявително Б) условно В) повелително Г) нито едно от посочените 3. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма? А) Момъкът и девойката живели дълги години щастливо. Б) Баба и дядо

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 5)

1. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) корегирам Б) акумулатор В) абитурент Г) сешуар 2. В кой ред всички думи са написани вярно? А) данни, мошенник, страноприемница Б) ценност, военослужещ, мигновенно В) временно, фино, комисионна Г) конник, свещенник, поданник 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Възможността, която ми бе предоставена, не беше за

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Какви са подчертаните думи в изречението според речниковото им значение? Излязох от блока, но се сетих, че си забравих блока за рисуване. A) синоними Б) антоними B) омоними Г) сродни думи 2. На кой ред НЯМА дума с представка? A) достигам Б) разтапям B) приближавам Г) искам 3. На кой ред е посочено лично местоимение? A) той Б) мой B) свой Г) твой 4. В кое изречение думата високо

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 7 клас (Вариант 3)

1. В кое изречение е употребено показателно местоимение? A) Те ще дойдат по-късно в училището. Б) Този е новият учител по математика. B) Ние ще отидем на състезанието утре. Г) Вие ще играете с новите екипи утре. 2. В кое изречение е употребено въпросително местоимение? A) Колко книги прочете през ваканцията? Б) Тя знае ли за промените в програмата? B) Дали утре ще ни раздават

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 9 клас (Вариант 5)

1. В кое изречение е употребен глагол в деятелен залог. A) Проектът беше представен от най-младия архитект. Б) Романът беше анализиран задълбочено от студентите. B) Потребителят беше информиран за цената на услугата. Г) Адвокатът беше подготвил първия вариант на договора. 2. В кое изречение е употребен глагол от несвършен вид. A) Донесох всички книги, посветени на

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 6)

1. Изразът Родоначалник на Българското възраждане представя описателно: A) Паисий Хилендарски Б) Софроний Врачански B) Петко Р. Славейков Г) Христо Ботев 2. В кой ред правилно е определена последователността от ключови уми в текста? Крушата съдържа ценни хранителни вещества и енергийна стойност около 100 килокалории. Тя осигурява жизненоважни елементи като витамини

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 5)

1. В коя дума е допусната правописна грешка? А) домат Б) пилот В) завот Г) плакат 2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) врапче Б) таралешче В) кръкче Г) кебапче 3. В коя дума е допусната правописна грешка? А) пуснал Б) казъл В) вързал Г) дошъл 4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? А) Честит Рожден Ден! Б) Честит Ден на Народните будители! В) Честита Баба марта!

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 12 клас (Вариант 3)

1. В коя дума е допусната правописна грешка? А) отряд Б) доклад В) шоколат Г) плакат 2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) забратка Б) площатка В) загатка Г) палатка 3. В коя дума е допусната правописна грешка? А) летяли Б) стреляли В) вървели Г) видели 4. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Върху масата има много чиний. Б) В разказа има един главен герой.

ТЕСТ - входно ниво - български език - 5 клас

ТЕСТ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас, Текст. Изречение. Дума. (входно ниво) 1. Имената – съществителни, прилагателни, числителни, и глаголите са: а) части на речта б) части на текста в) части на изречението

ТЕСТ - входно ниво - български език - 5 клас

1. Прочетете текста. Редактирайте стилистичните грешки в първото изречение. От гърнето едно съвсем мъничко просено зрънце се търкулна, затича се по масата и спря на единия край на масата. - Какво е това? - попита царят.