ТЕСТ. Речев етикет в електронното общуване

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване: A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника. Б) Служим си с мобилно устройство.     B) Не можем да преустановим контакта по наше желание. Г) Можем да общуваме с повече от един събеседник.

Речев етикет в електронното общуване

1. Ситуация на електронното общуване Електронното общуване се различава от обикновеното устно общуване, от една страна, а от друга - от нормалното писмено общуване. При него връзката между отправителя и получателя на съобщението е по-пряка

Етикет и протокол в публичното общуване

Общуването е обмен на информация, представена чрез система от символи, която участниците в общуването познават и умеят да прилагат. Предаването на информация може да става с вербални (езикови) или с невербални (екстра- и паралингвистични) средства. Според функционалната сфера, ситуационния контекст, социалния контакт между участниците и темата, по която се обменя