Конфликтът като сблъсък между два типа отношение между родното и чуждото в очерка „Бай Ганю журналист“

Основният конфликт в книгата за Бай Ганьо се състои в сблъсъка между лицето и опакото на модерната демокрация. От една страна, тя представлява такова обществено устройство, в което политиката, законите, институциите, свободното слово и независимият печат осигуряват равнопоставеност между интересите на различните хора и ефективност на колективния живот.

Основни периоди на българския печат в Османската империя. Петко Славейков като журналист и публицист.

Вътрешен печат ( в границите на Османската империя) – периоди: 1. Списание „ Любословие“ (1842г.-1844г.-1846г.); „Български орел“ 1846-47г., Лайпциг, редактор Иван Богров; „Цариградски вестник“ 1848г-1862г., редактори Иван Богоров и

Образът на света, създаден от очерка „Бай Ганю журналист“

Начинът, по който книгата за Бай Ганьо осъжда своя герой, е подчертано смешен. Но този смях е особен. Сам Алеко Константинов в послеслова към книгата определя ясно своята позиция: Прощавай и ти, бай Ганьо! Бог ми е свидетел, че винаги добри чувства са ме въодушевявали при описването на твоите истории. Ни чувство на злобно порицание, ни презрение, нито лекомислен смях

ТЕСТ. Алеко Константинов, „Бай Ганьо журналист“. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Кое от твърденията НЕ е вярно? A) „Бай Ганьо“ е книга с отворена структура, която позволява актуалността на героя и до днес. Б) „Бай Ганьо“ е книга в две части с единен повествователен модел. B) „Бай Ганьо“ е книга, изградена от отделни разкази, между които няма причинно-следствена зависимост. Г) „Бай Ганьо“ е книга, която се състои от три части и основна тема е националното

ТЕСТ. Алеко Константинов, „Бай Ганьо журналист“. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кои от изброените автори НЕ са творили през един и същи литературен период? A) Димчо Дебелянов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов Б) Христо Ботев, Йордан Радичков, Алеко Константинов B) Пейо Яворов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков Г) Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин 2. Социалните пороци и нравственият упадък на следосвобожденска България са централна

ТЕСТ. Алеко Константинов, „Бай Ганьо журналист“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Социалните пороци и нравственият упадък на следосвобожденска България са централна тема в творчеството на: A) Христо Ботев и Алеко Константинов Б) Алеко Константинов и Иван Вазов B) Пейо Яворов и Димчо Дебелянов Г) Димчо Дебелянов и Пенчо Славейков 2. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася до жанра фейлетон? A) кратка художествено-публицистична творба 

Европейско начало на българската журналистика

Приносите на българската журналистика в духовния пантеон на българския национален логос, могат да бъдат търсени в няколко основни посоки. Първо – тя има първостепенна и решаваща роля за модернизацията на цялото общество

Алеко Константинов – „Бай Ганьо журналист“ (Анализ)

Алековата личност въплъщава неспокойствието на първите следосвобожденски десетилетия, когато е огромна бързина се променят представи, ценности и отношения. Несполучил юрист, гражданин и политик, пътешественик и пътеписец, ценител на природата, един от волнодумците в приятелския кръг „Весела България“, преводач, фейлетонист и белетрист, Алеко Константинов въплъщава

Периодизация на българската журналистика

Единственото задълбочено изследване на проблемите на периодизацията е на Филип Панайотов. Според неговото разбиране не може да има периодизация различна от тази на националната история. Предложената от него периодизация

Сюжетът на очерка „Бай Ганю журналист“ и проблемът за отношението между родно и чуждо

Основната тема на книгата „Бай Ганю – невероятни разкази за един съвременен българин“ е трудният път на младата българска нация към модерността. А този път е труден, защото някои хора възприемат основните принципи, върху които се гради модерното общество – законите, институциите, политическите партии, свободното слово и независимия печат – посвоему, по байганьовски.