Европейско начало на българската журналистика

Приносите на българската журналистика в духовния пантеон на българския национален логос, могат да бъдат търсени в няколко основни посоки. Първо – тя има първостепенна и решаваща роля за модернизацията на цялото общество

Периодизация на българската журналистика

Единственото задълбочено изследване на проблемите на периодизацията е на Филип Панайотов. Според неговото разбиране не може да има периодизация различна от тази на националната история. Предложената от него периодизация

Българската журналистика в периода 1879 – 1944 година. Обща характеристика.

Този период също се дели на три периода: 1. От 1879 до 1912 година – ускорено развити във всички сфери на обществения живот. Увеличаване ръста на грамотността. Развитие на градската култура. Например през 1880 година грамотното

Българската журналистика през 20-те години на XX век

В продължение на шест години (от 1912 до 1918 година) България преживява три войни и две национални катастрофи. Националните идеали, които до този момент са обединявали и вдъхновявали – рухват. На преден план излизат остри промени,