Библията: Десетте Божи заповеди. Осъзнатата необходимост от разграничаване на доброто и злото.

Човешките взаимоотношения винаги са били сложни, често пъти непредсказуеми, но във всички случаи еднакво важни за личността и за общността, в която тя живее. В древни времена, когато човекът прави своите първи крачки в социалното си развитие, единственият коректив в неговото поведение към другите е забраната на всичко, нарушаващо сигурността и интересите на общността.

„Приказка за стълбата” или вечната история за доброто и злото

Хр. Смирненски, притежаващ особена чувствителност към социалната неправда, пише фейлетона „Приказка за стълбата” като дълбоко осмисляне на вечно актуалния проблем – за властта и цената на успеха.

"Хамлет" - самотен и трагичен в борбата със злото

Да бъдеш или не - туй е въпросът. Да бъдеш или не - туй е въпросът. Дали е по-достойно за душата да понесеш камшиците, стрелите на бясната съдба, или да се опълчиш сам срещу море от мъки и да им туриш край?

„Похитителят на мълнии“ – Доброто срещу злото

Тримата приятели полубогове поемат на път, за да върнат мълнията на Зевс и да предпазят света и хората от безмилостна и унищожителна световна война. Мисията им е благородна, но всеки от тях има и друга причина да приеме това предизвикателство. Пърси иска да спаси майка си от мрачното царство на Хадес, Анабет – да извърши подвиг, а Гроувър

Съдбата на онеправданите в света на злото и на несправедливостта /"Зимни вечери" - Христо Смирненски/

Поетичният цикъл „Зимни вече­ри", считан с основание от литера­турната критика за поема, е въз­действаща лирична творба, насите­на с много болка и съчувствие, със страдание и зов за човешка милост. Изградена основно върху лични възприятия и върху съпричастността на твореца,

Шарл Бодлер - "Цветята на злото"

Френският символизъм е немислим без поезията на Шарл Бодлер. В историята на западноевропейската литература той е първият представител на модернизма - художествено направление, намерило отражение в различни жанрови форми на изкуството, но постигнало своя висок естетически връх в творчеството на Бодлер.

Зараждането на злото и неговата роля в съдбата на Рамадан и Силвина - „Дервишово семе”

В човешкия свят на литературни¬те герои от разказа „Дервишово семе” на Николай Хайтов на пръв поглед доминират редът и ясно определените отношения между хората в един род. Съдбата на всички тях се подрежда според волята на най-възрастния, независимо от техните стремежи, желания и предпочитания.

„Цветята на злото“

Най-важната книга на Бодлер, с която той остава в историята на модерната литература, съдържа 130 стихотворения, писани по различно време. При подготовката на стихосбирката той се стреми да ги обедини в един цялостен замисъл, разкриващ основната му идея за съдбата на човека.

„Цветя на злото" (1857) – „Сплин", LXXVIII

Единствената стихосбирка, на Шарл Бодлер „Цветя на злото“ е оказала огромно въздействие не само върху френската, но и върху европейската поезия през XIX век. Днес е прието да се смята, че чрез нея поетът се налага като истински предтеча на символизма, а в по-широк смисъл и на модернизма в европейската литература.