„Концептуално проектиране на електротехническо изделие - електромагнитно реле.” – Курсова задача

Източници на енергия a) Източници на топлинна енергия:  магнит, електромагнит, бури, земно магнитно поле, проводник, по който тече ток; б) Източници светлинна енергия: слънце, лампа, огън, светулка, светкавица; Концептуално проектиране на   „Електромагнитно реле” 1.Определяне на главната функция на зададеното изделие и възможни начини, чрез които тя може да се реализира ТО – „Електромагнитно реле” „Устройство, което включва и изключва ел. вериги” устройство - начин, система включва – свързва, съединява изключва- преустановява, прекъсва ел. вериги – поредица от електронни елементи, свързани помежду си „Устройство, което включва и изключва поредица от електронни елементи, свързани помежду си”

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №1

1. Определяне на главната функция на ПВ и главната и основните функции на светодиод.  • ГФ – Излъчване на светлинна енергия. F1: Превръщане на ел. енергия в светлинна F2: Провежда ел. енергия F3: Закрепване F4: Ел. изолация F5: Защита 2. Връзките в ТО „Печатен възел“ са оптични, механични и електрически. Оптичните връзки се осъществяват от фотодиоди, механичните от винтовете, чрез които ПВ се закрепва за кутията и кутията за околната среда. Електрическите връзки се осъществяват чрез връзката между отделните елементи на ТО. 3. Технология на изработване: Печатна платка: върху заготовка от диелетричен материал се нанася медно покритие. След тива се нанася защитно лаково покритие, отпечатва се графичния оригинал и се осветява.

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №2

1. Източници на енергия А)Пет обекта, които могат да служат като източници на ел. енергия: • Акумулатор • Батерия • ВЕЦ • ТЕЦ • АЕЦ Б)Пет обекта, които могат да служат като източници на магнитна енергия: • Високоговорител • Земно магнитно поле • Микрофон • Електромагнит • Кредитни карти 2.Проектиране на изделие A)Определяне на ГФ на зададено изделие и възможните начини, чрез които тя може да се реализира. Главната функция на електромагнитното реле е превключване на ел. верига. ГФ на зададеното електроизделие се реализира чрез два нормално отворени и два нормално затворени превключващи контакти.

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №4

Конструктивен анализ 1. Условното означение на реле пневматично в ел. схема. е представено на фигура 1. 2. Физическият принцип на действие на разглеждания технически обект е показан на фигура 2 3. Ред на сглобяване 4. Списък на причините за не функциониране на изделието. - Деформация (пластична/механична повреда) на мембраната (поз. 8). - Лош контакт поради окисление на контактните пластини (поз. 15 и 16). - Пластична деформация на контактните пластини (напр. поради умора на материала) (поз.15 и 16). Загуба на пружинните свойства. - Контакт в нормално (отворено) състояние, поради прекомерно затягане на регулиращия винт (поз.18). - Липса на захранващо напрежение, поради огъване на някой от проводящите контури.

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №5

Източници на механична енергия(постъпателно движение): пружинно устройство (пружина на натиск или опън), принтер, крик, пистолет, влак; Източници на механична енергия(въртеливо движение): велосипед, часовник, водно колело, компас, пералня. Концептуално проектиране на електротехническо изделие ГФ – превключва ел. вериги „Устройство за превключване на ел. вериги” Устройство – начин, уред, механизъм, апарат Превключване - Ел. верига – система „Начин за превключване на ел.вериги” „Уред за превключване на ел.вериги” „Механизъм за превключване на ел.вериги” „Апарат за превключване на ел.вериги” „Устройство за превключване на ел.система” Някои идеи за превключване на ел.вериги са: - Тежест (използване на силата на закрепена в единия край на пластината тежест за преместване на пластината);

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №6

1.Определяне на главната функция на ПВ(генератор на правоъгълни импулси 10 Hz – 50 kHz) и на участващия в ПВ елемент(резистор): 1.1.ГФ на ПВ: генериране на правоъгълни импулси. 1.2.ГФ на резистор – оказва допълнително съпротивление. ИФ – Закон на Ом. ОФ1 – провеждане на ел. ток; ОФ2 – изолация; ОФ3 – закрепване; 2.Връзките на ТО с околната среда са електрически (за извеждане на изходящия ел. сигнал) и механични (за осигуряване на закрепване към ОТС). 3.Технология на изработване на ПП и ПВ. Нанасяне на електропроводимите изображения, необходимите контактни площатки и монтажни отвори върху изолационната основа на ПП.

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №7

1. Определяне на главната функция на ПВ и главната и основните функции на светодиод. • ГФ – Излъчване на светлинна енергия. F1: Превръщане на ел. енергия в светлинна F2: Провежда ел. енергия F3: Закрепване F4: Ел. изолация F5: Защита 2. Връзките в ТО „Печатен възел“ са оптични, механични и електрически. Оптичните връзки се осъществяват от фотодиоди, механичните от винтовете, чрез които ПВ се закрепва за кутията и кутията за околната среда. Електрическите връзки се осъществяват чрез връзката между отделните елементи на ТО. 3. Технология на изработване: Печатна платка: върху заготовка от диелетричен материал се нанася медно покритие. След тива се нанася защитно лаково покритие, отпечатва се графичния оригинал и се осветява.

Видове инженерни анализи на изделие. Структурен и функционален анализ

Под функционален анализ се разбира определянето (описанието) на функциите на техническия обект (СЕ или детайл). Свежда се до определяне на главната функция и функциите на повърхнините. ГФ се описва от глагол и същ. име и определя същността (предназначението) на ТО. 

„Проектиране на електронно изделие” – Курсова задача №3

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ СПЕЦИАЛНОСТ „ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ” КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ОИП №8 „ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ИЗДЕЛИЕ”