“Песен за човека” – поема за вярата в доброто у човека (Интерпретативно съчинение)

Със стихотворението „Песен за човека" Никола Вапцаров завършва поетичния цикъл „Песни за човека" от първата си и оста­нала единствена издадена му приживе сти­хосбирка „Моторни песни". В поемата „Песен за чо­века" поетът проследява пътя, който извървява един престъпник и убиец, един тежко прегрешил човек, като се стреми да ни покаже вярата в доброто у човека. Представен е конфликтът между обществото и един обикновен човек в лицето на лирическия говорител, дръзнал да подаде ръка дори на престъпник.

Нравственият дълг на човека – интерпретативно съчинение /2 част, 8 глава, “Железният светилник”, Димитър Талев/

Романът “Железният светилник” на Димитър Талев разкрива бавното мъчително раждане на българското самосъзнание на жителите на град Преспа. Много и различни са факторите, съдействащи за пробуждането на българина от вековен робски сън.

Критерии за оценка на интерпретативно съчинение

1. Подчинява изграждането на текста на поставената задача и на зададения жанр. ОТЛИЧЕН: Стриктно се придържа към жанровите изисквания. Ярко откроена, изчерпателна и коректна теза, произтичаща от формулирания в заглавието проблем.

Образът на Ралица – интерпретативно съчинение

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество. Любовта към фолклора Пенчо Славейков наследява от баща си – големият възрожденски поет Петко Рачов, който е известен събирач и изследовател на автентични народни песни.

Образът на Ралица – интерпретативно съчинение

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество. Любовта към фолклора Пенчо Славейков наследява от баща си – големият възрожденски поет Петко Рачов, който е известен събирач и изследовател на автентични народни песни.

Литературноинтерпретативно съчинение

В литературно интерпретативното съчинение авторът излага личното си тълкуване на определен литературен текст. В основата на този вид съчинение е личната читателска интерпретация на литературното произведение.      Обикновено темата на съчинението се съдържа във формулировката на заглавието. По тази причина трябва внимателно да се обмисли заглавието и да се вникне в неговата същност. То може да насочва към проблем, свързан със: събитие или събития от сюжета на литературната творба; образа на литературен герой или образите на група герои;

Интерпретативно съчинение по проблем върху няколко художествени творби

Както вече знаем, интерпретативното съчинение, за разлика от есето, разработва проблеми, възникнали при анализа на друг текст – най-често художествен. Независимо от това какъв е проблемът – житейски, морален, граждански или естетически – задачата на пишещия е да разбере как този проблем е разработен в едно или няколко художествени произведения. С други думи, тук в центъра

Интерпретативно съчинение

ЩО Е ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ? Както знаем, есето е жанр на аргументативно- разсъдъчната реч, който има за задача да постави, обсъди и разреши някакъв житейски, морален, граждански или естетически проблем. Този проблем може да е възникнал или от непосредствената практика, или да е подсказан от някой художествен текст. Но независимо откъде тръгва авторът