Степени на свобода и видове механизми. Степени на свобода на пространствен и равнинен механизъм. Конструктивни особености. Класификация на механизмите. Елементарни лостови механизми

Степени на свобода на механизъм са броят на променливите обобщени координати, чрез които се определят еднозначно положенията на всички звена спрямо стойката. По-кратко казано, степените на свобода на механизъм съвпадат с броя на независимите променливи обобщени координати.  Промяната на обобщените координати във времето дефинира еднозначно и движението на звената. Чрез обобщените координати се задава положението на звена с просто движение – ротация или транслация. Тези звена се задвижват по някакъв начин, например ръчно, с електромагнити, хидро или пневмо-цилиндри, двигатели. Това показва, че степените на свобода са равни на броя на необходимите задвижвания на механизма и в частност на броя на двигателите.

Особености в структурата и свойствата на полимерите. Класификация

Основни понятия Полимерите сахимични съединения състоящи се от макромолекули с молекулна маса достигаща хиляди, милиони единици. Те са изградени от голям брой повтарящи се (еднакви или различни) атомни групи (мономерни звена), свързани помежду си с ковалентни химични връзки. Мономерите са нискомолекулни съединения, които трябва да съдържат сложна връзка (двойна или тройна), нестабилен пръстен или реакционноспособни функционални групи, които се разкъсват по време на синтеза и осигуряват свързването им в макромолекули. Броят на мономерните звена (n) в една макромолекулата се нарича степен на полимеризация.

Особености в структурата и свойствата на полимерите. Класификация

Полимерите са химични съединения състоящи се от макромолекули с молекулна маса достигаща хиляди, милиони единици. Те са изградени от голям брой повтарящи се (еднакви или различни) атомни групи (мономерни звена), свързани помежду си с ковалентни химични връзки. Мономерите са нискомолекулни съединения, които трябва да съдържат сложна връзка (двойна или тройна), нестабилен пръстен или реакционноспособни функционални групи, които се разкъсват по време на синтеза и осигуряват свързването им в макромолекули. Броят на мономерните звена (n) в една макромолекулата се нарича степен на полимеризация.

Евристични методи за решаване на задачи - класификация

Евристичните методи могат да бъдат систематизирани по различни принципи. Емоционални методи - основават се на въздействие на емоция и се делят на подсъзнателни (при които идеи се извличат от подсъзнанието) и съзнателни (при тях активно е съзнанието).

Съединители - класификация и общи изисквания. Конструктивни схеми и изчисляване на неподвижни и компенсиращи съединители.

1. Общи сведения. Съединителите са елементи на задвижването, които предават въртящ момент между два вала или вал и монтирана върху него машинен елемент. Освен предаване на момент някои съединители изпълняват и други функции: компенсация на неточностите от изработка и монтаж на машинните елементи, ограничаване на предавания въртящ момент с цел предпазване машините от претоварване, намаляване динамичното натоварване посредством гасенето на удари и вибрации, облекчаване пусковия режим на машините, ограничаване ъгловата скорост и др. 2. Изчисляване на неподвижни съединители. 3.Твърди компенсиращи съединители.

Класификация на диелектричните материали

Диелектрици Класификация на диелектричните материали

Класификация на проводниковите материали

Проводници Класификация на проводниковите материали

Класификация на полупроводниковите материали

Полупроводници Класификация на полупроводниковите материали

Класификация на магнитните материали

Магнитни материали Класификация на магнитните материали