Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 3)

1. Заглавието „Бай Ганьо пътува“ НЕ е свързано със: A) основния конфликт Б) темата на текста B) героя Г) мотива за пътя 2. Кой художествен текст е от Йордан Йовков? A) „Неразделни“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 4)

1. Заглавието „По жътва“ е свързано със: A) времето на случката Б) посланието на творбата B) героите Г) основния конфликт 2. Кой художествен текст е от Елин Пелин?   A) „Бай Ганьо пътува“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Контролна работа. Думите в текста

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ДУМИТЕ В ТЕКСТА 1. В кой ред е записано отношение между родово и видово понятие? A) планина - долина Б) изкуство – музика   B) синоним – антоним   Г) прилагателно име - числително име

Контролна работа (изходно ниво) – литература (8 клас)

Контролна работа (изходно ниво) ЛИТЕРАТУРА – 8 клас 1. Посочете реда с принципи, които НЕ са присъщи на Античната епоха: A) хармонията и красотата Б) редът и симетрията B) хаосът и безредието Г) простотата и яснотата

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 1)

1. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо? A) Може да се справя отлично на състезанието по правопис. Б) Продължаваха да вървят напред, търсейки пътя за хижата. B) Огряна от слънцето, тази вечер планината беше много красива. Г) Трябваше да разкажат всичко подробно и вярно.

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 2)

Прочетете текста и решете задачи 1-5. Пролетната буря премина, като остави след себе си ухание на цъфнал люляк. От едрите цветни кичури падаха тежки куршумени капки, които се разбиваха в мокрия пясък на алеята. Градината се давеше в порой от люлякови храсти. Оставени на свобода, неподкастрени с

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-4. Тук идваше и старият елен, който прекарваше лятото по високите пасбища към върховете на планината. Неговата следа, грамадна като следата на вол, се срещаше из тия места през цялата зима, дълбоко отпечатана в снега. [...] Неведнъж беше излизал пред фаровете на

Контролна работа. Думите като части на изречението

1. В кое изречение са употребени еднородни части? A) Днес в парка срещнах майката на Стоян. Б) Големите ябълкови дървета са разцъфнали. B) Детето дойде и донесе книгата. Г) Ще поканя на рождения си ден и Вяра, и Ани. 2. В кое изречение НЕ са употребени еднородни части? A) Старият ковач и жена му

Контролна работа. Отговор на научен въпрос, обява и делова покана 

Прочетете ученическия текст отговор на научен въпрос и изпълнете упражнения 1 – 4. Как хората могат да живеят в хармония с природата? Природата около нас непрестанно се променя в неблагоприятна насока заради човешката дейност. Много видове растения и животни са изчезнали или са застрашени от изчезване.

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главната особеност на периода между двете световни войни по отношение ценностния мироглед на българите се състои в: A) изграждане на единна йерархия на ценностите; Б) противоборство между ценностите на различните обществени групи; B) утвърждаване принципа на толерантността. 2. Противопоставящите се два принципа на литературата