Контролна работа (изходно ниво) – литература (8 клас)

Контролна работа (изходно ниво) ЛИТЕРАТУРА – 8 клас 1. Посочете реда с принципи, които НЕ са присъщи на Античната епоха: A) хармонията и красотата Б) редът и симетрията B) хаосът и безредието Г) простотата и яснотата

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 1)

1. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо? A) Може да се справя отлично на състезанието по правопис. Б) Продължаваха да вървят напред, търсейки пътя за хижата. B) Огряна от слънцето, тази вечер планината беше много красива. Г) Трябваше да разкажат всичко подробно и вярно.

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 2)

Прочетете текста и решете задачи 1-5. Пролетната буря премина, като остави след себе си ухание на цъфнал люляк. От едрите цветни кичури падаха тежки куршумени капки, които се разбиваха в мокрия пясък на алеята. Градината се давеше в порой от люлякови храсти. Оставени на свобода, неподкастрени с

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-4. Тук идваше и старият елен, който прекарваше лятото по високите пасбища към върховете на планината. Неговата следа, грамадна като следата на вол, се срещаше из тия места през цялата зима, дълбоко отпечатана в снега. [...] Неведнъж беше излизал пред фаровете на

Контролна работа. Думите като части на изречението

1. В кое изречение са употребени еднородни части? A) Днес в парка срещнах майката на Стоян. Б) Големите ябълкови дървета са разцъфнали. B) Детето дойде и донесе книгата. Г) Ще поканя на рождения си ден и Вяра, и Ани. 2. В кое изречение НЕ са употребени еднородни части? A) Старият ковач и жена му

Контролна работа. Отговор на научен въпрос, обява и делова покана 

Прочетете ученическия текст отговор на научен въпрос и изпълнете упражнения 1 – 4. Как хората могат да живеят в хармония с природата? Природата около нас непрестанно се променя в неблагоприятна насока заради човешката дейност. Много видове растения и животни са изчезнали или са застрашени от изчезване.

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главната особеност на периода между двете световни войни по отношение ценностния мироглед на българите се състои в: A) изграждане на единна йерархия на ценностите; Б) противоборство между ценностите на различните обществени групи; B) утвърждаване принципа на толерантността. 2. Противопоставящите се два принципа на литературата

Контролна работа. Българската литература след Втората световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главната особеност на духовната ситуация в България в периода след Втората световна война се състои в: A) идеологически монопол върху духовния живот; Б) утвърждаване на националното самосъзнание; B) утвърждаване на „моралния закон в мене“. 2. Основният художествен метод на литературата след Втората световна война е:

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главният принос на литературата в първите две десетилетия след Освобождението се състои в: A) утвърждаване на национална идеология; Б) критика на установения обществен ред; B) утвърждаване на индивидуалните ценности. 2. Основната характеристика на литературата след Освобождението е свързана с: A) Просвещението; Б) Реализма; B) Романтизма.

Контролна работа. Медиен и художествен текст.

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Медиен и художествен текст Прочетете текста и решете задачи 1 - 4. Огромен айсберг се откъсва от Антарктида По информация на осведомителни агенции голям айсберг, вероятно с площ 6600 квадратни километра, може да се откъсне от Антарктида.