Търкалящи лагери –критерии за работоспособност и избор по каталог

1.Общи сведения за търкалящи лагери. Търкалящите лагери са машинни елементи, които осигуряват триене при условие на търкаляне между относително движещи се елементи като по този начин се минимизират загубите от триене дори и при високи относителни скорости. От конструктивна гледна точка търкалящите лагери представляват готова сглобена единица, изградена от търкалящи се тела 1 (фиг. 9.1), които могат да бъдат ротационно симетрични тела с различна форма, разположени между гривните 2 и 3 и разделени по между си със сепаратор 4. Търкалящите се тела се движат по пътечки 5, чието напречно сечение зависи от формата на търкалящите се тела. Вътрешната гривна се монтира върху вала, а външната в корпуса на машината. 2.Изчисляване по работоспособност.

Критерии за оценка на интерпретативно съчинение

1. Подчинява изграждането на текста на поставената задача и на зададения жанр. ОТЛИЧЕН: Стриктно се придържа към жанровите изисквания. Ярко откроена, изчерпателна и коректна теза, произтичаща от формулирания в заглавието проблем.