Публично изказване върху хуманитарен проблем – Героят на историята като герой на културата

ПУБЛИЧНОТО ИЗКАЗВАНЕ Публичното изказване е аргументативен текст – текст, в който чрез разсъждаване (аргументация) се доказва истинността на лично мнение (теза). Публичното изказване е продиктувано от актуалността на проблема в живота на общността. Говорещият трябва да прецени пред кого говори, какви са очакванията на публиката. Общуването при такава изява е официално

Основна характеристика на романтическата култура

В края на 18. и началото на 19. век в Европа се извършва една истинска културна революция. Появява се Романтизмът като идейно и художествено течение, влияещо върху цялостното световъзприятие на човека.

Агиографската книжнина в Средновековната култура

Както вече стана ясно, основният проблем за християните е връзката между човешкия и божествения свят. В началото тя е установена от богочовека Исус, но след неговата смърт и възнасянето му в небесата в образа на Бог Син тази роля трябва да се изпълнява от неговите следовници - светците.

Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Обща характеристика на митологичната култура

Защо възниква митологичната култура? На този въпрос са давани много отговори. Някои разглеждат мита като примитивна форма на познание. Други виждат в него форма на религиозното мислене. Трети разглеждат тази начална форма на човешката култура като инструмент за изграждане на морални норми.

Значение на Библията за европейската култура. Основни библейски сюжети

СТРУКТУРА НА БИБЛИЯТА Библията е съставена от книги, които са написани по различно време, но в основата на тяхното систематизиране в свещени книги е вярата в един Бог – монотеизмът. Библията се разделя на две части – Стар (Ветх) завет и Нов завет. Старият завет разказва за изпитанията на еврейския народ и за общуването му с Бога и е свещена книга както за юдаизма, така и за християнството.

Основна характеристика на античната култура

За култура на Античността говорим, имайки предвид Древна Гърция и Рим, определящи цялостното развитие на Европа. Другите културни пространства - азиатското и американското - се развиват по самостоятелни пътища.

Ораторската проза в Средновековната култура

В средновековната книжнина наред е агиографските и поетическите произведения високо се е ценяло и ораторското слово. Неговото значение е било голямо в бурния период на големи културни промени, когато се въвежда християнството и чрез него се променя цялостният образ на света, залегнал в мирогледните представи на общността.

Възникване на християнската култура

Появата на християнството е свързана с големите исторически промени, настъпили с разширяването на света след завоеванията на Александър Македонски (III в. пр.Хр.). На мястото на малките етнически култури, живеещи в сравнителна изолация и противопоставяне една на друга, се установява едно небивало смешение на народи, религии и хора.

Поезията в Средновековната култура

Още от времето на своето възникване поезията се отличава с две свои характерни особености. На първо място, поетическите творби се стремят не толкова да разкажат някаква история или да споделят някаква информация, а да изразят чувства.