Активна и пасивна лексика - тестови задачи

Прочетете Текст 1 и изпълнете задачите към него. Когато спахиите видяха, че всички са настанени в конака, почнаха да роптаят — надявали се бяха, че ще тръгнат из селото. А когато научиха, че ще се плаща храната за хората и конете, и то храна, взета от селяните, взеха да беснеят.

Контролна работа. Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата Прочетете текста и решете задачи 1-4. Карнарският хан е станцията на високия троянски проход. Тук пътниците почиват, похапват, посгряват се и тогава

Активна и пасивна лексика. Пароними

Възхитително е майсторството, с което Димчо Дебелянов успява да внуши болката от напразно преминалия живот. Това той прави с поетични образи, изразени с помощта на думи, „съдържащи“ сякаш някакви други, по-възвишени значения.

ТЕСТ. Думата като лексикално средство в текста.

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Думата като лексикално средство в текста В кой ред правилно е посочено речниковото значение на думата (зад. 1 - 3)? 1. резултат    A) причина за пораждане на нещо    Б) постижение; следствие от процес или дейност    B) основание за извършване на дейност    Г) това, към което човек се стреми

Думата като лексикално средство в текста

Думата е основна единица на езика, изградена от звукове. Тя се използва с точно установено значение. Граматичното значение се предава чрез окончанията, наставките, представките, редуването на звукове в корена, а лексикалното се определя от корена или от основата на думата.

Същност на лексикалната норма

Общуването между хората би било невъзможно, ако те употребяват думите с различно значение. Но употребата им с едно и също значение не става автоматично, защото много от думите в езика имат повече от едно значение. Ето например думата „път“. В следните три изречения нейното значение е различно: Колата караше бавно по горския път.

ТЕСТ – Лексикална норма (12 клас)

1. В кое изречение е допусната лексикална грешка? A) Бях приключил с обидчивата си гордост; бях приключил с всичките си дребни прояви на суетност и високомерие. Б) Отдавна вече мирската суета не го трогваше, беше съсредоточен в намеренията си, които превъзхождаха възможностите на човешката природа.

ТЕСТ. Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата. Български език – 7 клас

1. Кое твърдение НЕ се отнася до неутралната лексика? A) Част е от лексикалното богатство на българския език. Б) Използва се само в опреде-лени речеви ситуации. B) Не изразява оценка и отношение към предмета на общуване. Г) Включва думи от различни части на речта. 2. В кой ред откривате експресивна дума, образувана с помощта на наставка?

Лексиката на българския език

СЪЩНОСТ НА ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА Лексикалната норма на българския книжовен език определя: Общоприетите значения на думите. Възможностите за употреба на думите в пряко и преносно значение. Правилата за употреба на думите в различни контексти и словосъчетания. Думата е материален знак (съчетание от звукове или букви), който от една страна назовава явления

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 1)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними