Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част втора

Сили и якост на звената. Сили в машините. Видове сили и аксиоми. Двоица сили. Момент на сила. Редукция на равнинна сдистема сили. Определяне на идеалните реакции. Масови сили и масови характеристики на звената. Вътрешни усилия в звената. Натоварване на опън (натиск) и срязване. Закон на Хук. Усукване на цилиндричен вал. Огъване на права греда.

Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част трета

Елементи на механизмите Еластични елементи. Неразглобяеми съединения. Винтови съединения. Плъзгащи лагери. Търкалящи лагери. Подбиране на лагери. Видове лагери. Елементи на лагерите. Триещ момент при търкаляне. Зъбни колела. Параметри на зъбното колело. Еволвентно и други зацепвания. Основна теорема на зацепването. Зъбни механизми. Епициклични зъбни механизми. Обикновени зъбни механизми.

Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част четвърта

Преобразуване на енергия в машините. Движение и сили. Движение на точка и тяло. Работа и мощност. Потенциална и кинетична енергия. Движение на машините. Привеждане на сили и маси. Уравнения за движение. Вътрешни загуби в машините. Механичен коефициент на полезно действие. Определяне на механичния КПД. Уравновесяване на машините. Статично балансиране на ротори. Динамично балансиране на ротори. Енергични машини. Термични двигатели. Хидравлични двигатели. Транспортни и подемни машини. Технологични машини. Технологични машини в машиностроенето. Технологични машини в леката индустрия. Вибрации и шум в машините.

Лекции - Машинознание (Мария Кандева)

Лекции - Машинознание (Мария Кандева) Основни понятия и обекти на машинознанието. Степени на свобода на материална точка и на твърдо тяло. Кинематични двойки. Основни понятия. Видове движения - транслация, ротация, равнинно движение. Степен на свобода. Кинематични двойки. Видове. Обозначения. Лостови механизми. Криволинейно движение на материална двойка. Кинематика на твърдо тяло. Коляно-мотовилков механизъм. Статика. Основни понятия. Аксиоми. Аксиоми на статиката. Опори и опорни реакции. Център на успоредни сили. Триене между телата. Функции на триене като процес. Вътрешни усилия в телата. Напрежения и деформации.

Лекции по Микропроцесорна техника (МПТ)

На изпита преподавателят задава произволно 7 (седем) въпроса от списъкът даден по-долу, отговорите на които се оценяват както следва: ЕМК - структура, основни блокове, шинна организация. Памети с последователен достъп. Видове. Параметри. Памети с непосредствен достъп SRAM - блокова схема , шини. Памети с непосредствен достъп SRAM - режими на работа. DRAM памети - блокова схема, шини, режими на работа.

Лекции по АСЛС на доц. Николов от ТУ-София

Лекции по АСЛС на доц. Николов от ТУ-София - Най-прости са логическите функции, които зависят от един и от два аргумента. Те се наричат елементарни логически функции. Към тях се прибавят и двете константи 0 и 1 - логически функции, които не зависят от нито един аргумент.

Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София

Лекции по СС на доц. Веска Георгиева от ТУ-София под формата на висококачествени снимки. Подбрани са всички нейни лекции, като са дописвани и допълнителни данни за формули, схеми и т.н. Темите са по конспекта.

Лекции по Машинознание

Лекции по Машинознание, които могат да се използват за обучение в ТУ София. 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - механизъм, машина, звено, кинематична двоица, обобщени координати, ойлерови ъгли. 2. СТЕПЕНИ НА СВОБОДА И ВИДОВЕ МЕХАНИЗМИ - степени на свобода на пространствени и равнинни механизми, конструктивни особености, видове механизми. 3. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ НА ТОЧКА И ТЯЛО - скорости, ускорения на точка в декартова и естествена координатна система, ротационно, транслационно и равнинно движение на тяло. 4. РАВНИННО ДВИЖЕНИЕ ПРИ ЛОСТОВИ МЕХАНИЗМИ - планове на скоростите и ускоренията, примери.

Лекции по Физика I

Предмет и кратка история на физиката. Модели във физиката. Физични величини и закони. Измерване на физичните величини. Международна измерителна система “SI”. Кратни и дробни мерни единици.
Кинематика на материална точка. Основни понятия – пространство, време, отправна система, материална точка. Основни кинематични величини – преместване, път, скорост, ускорение.
Тангенциално и нормално ускорение. Видове движения на материална точка в зависимост от ускорението. Праволинейно движение с постоянно ускорение – основни закони. Връзка между тангенциално ускорение и линейна скорост.

Лекции по Физика II

1. Магнитно поле - хипотеза на Ампер. Основни характеристики - магнитен момент, магнитна индукция. Силови линии на магнитно поле на постоянен магнит и проводник с ток. Закон на Био–Савар. Частни случаи – магнитно поле на прав и кръгов проводник 2. Действие на магнитно поле върху проводник, по който тече електричен ток. Закон на Ампер. Сили на взаимодействие между два безкрайно дълги успоредни проводника. 3. Работа при движение на проводник с ток в магнитно поле. Магнитен поток. Закон на Гаус за магнитния поток. Циркулация на вектора на магнитната индукция. 4. Действие на магнитно поле върху движещ се електричен заряд. Сила на Лоренц. Движение на заредени частици в магнитно поле – частни случаи, приложение. Ефект на Хол.