Лирическо стихотворение – „Степ“ от Асен Разцветников

Стихотворението на Асен Разцветников „Степ“ е публикувано за първи път през 1926 г. в сп. „Златорог“ като част от цикъл от три стихотворения с общо заглавие „Блуден син“. По-късно то влиза в антологията на Разцветников „Планински вечери“ от 1934 г., където стои в първата група стихотворения, задаващи основната тематична ориентация на книгата. Между двете публикации има

Лирическо стихотворение

 Нека да разгледаме сега други аспекти на езика и възникването на лирическата песен. В другите два литературни рода – епос и драма – имаме игрова условност, игрова измислица, така да се каже. При епоса имаме времева неидентичност, наричана е термина епическа дистанция. Разказват се отминали отдавна събития. При драмата имаме неидентичност на мястото, наричаме го е термина сцена.

Лирическо стихотворение – „Гетсиманската градина“ от Райнер Мария Рилке

Райнер Мария Рилке е роден през 1875 г. в Прага, тогава в Австро-унгарската империя. Израства в бедно и неособено щастливо семейство – родителите му не се разбирали, баща му бил неуспял военен, а майка му, прекалено амбициозна, желаела социални почести и богатство. Рилке прописал стихове в ранна възраст, отчасти за да се изолира от семейните скандали. През 90-те години на XIX в.,

Лирическо стихотворение – „Нирвана“ от Пейо Яворов

В предговора към второто издание на Яворовите стихотворения (1904) Пенчо Славейков пише: „формата и езикът превръщат г-н Яворовите стихотворения на скъпоценности...“. Езикът на Яворовата поезия и днес, може би благодарение на това, че в нея преобладават психологическите нюанси и философската проблематика, остава близък и разбираем. Стиховете радикално снемат оковите