ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 1)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 5. Когато слънцето залезе, той приседна край пътеката, приготви си лека вечеря и докато слагаше хапка след хапка в устата си и дъвчеше замислено, слушаше как огънят пращи. Изминал бе още един ден, подобен на тридесет други дни: още в ранно утро бе изкопал множество хубави ями, посадил бе в тях семена, пренасял бе вода от бистрите

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 2)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. Добруджа заема североизточната част на България – на север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област. Тя се отличава с богатия си и разнообразен музикален фолклор. Тук около Освобождението се преселват големи групи тракийско население, както и хора от балканските райони на Стара

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 3)

1. В кой от посочените цитати има 3 отклонения от правоговорната норма? A) „Нийо, сине, нема по-голема сила от женската хубост.“ (Димитър Талев) Б) „Работиме много... Но хлеба е малко.“ (Никола Вапцаров) B) „Ти ли си, мале, тъй жално пела…“ (Христо Ботев) Г) „Мойте овчери! Бе я са виж ти, себе си виж...“ (Йордан Йовков) 2. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) всякаква, Недялка,

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 11 клас (Вариант 4)

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Не аз, ти ще се явиш на изпит. Б) Пътят беше пуст, със засъхнала кал. B) Гласът пееше с уморена и равна скръб. Г) Имам и син и червен маркер. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Стъклата на прозорците зазвъняха, къщите се залюляха върху земята сякаш падна черна сянка. Б) Самотникът стана

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 1)

1. В кой от отговорите е допусната правописна грешка? А) шест Б) шеснайсет В) шейсет Г) шестстотин 2. В кое изречение са употребени синоними? А) Децата си мислят, че да разхвърляш, е забавно, а да подреждаш, е скучно, но това просто не е вярно. Б) Всичко в старата къща беше потънало в прах и затова прах цяла сутрин. В) Възрастен сух мъж с хлътнали очи се покачи на някакви сандъци.

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 2)

1. В кой от отговорите глаголът е в минало несвършено време? А) писа Б) писане В) пишеше Г) писах 2. Къде думите съдържат подвижно Ъ? А) плъх, дъска, пържа Б) дърво, гълтам, скръбен В) дръжка, хълм, пълня Г) вятър, връх, съхна 3. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението? Момичето се засмя и отговори закачливо. А) по спрежение Б) по число В) по лице Г) по време

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 5 клас (Вариант 1)

1. Кой сезон е описан в тази част на стихотворението от Елисавета Багряна? Избери правилната дума. Обичам те, когато ……………………. под бистър небосвод събира плодовете с песен работният народ. А) есен Б) зима В) пролет 2. В кой ред има думи с мек съгласен? А) катеричка, куче, котарак Б) мляко, люлка, боксьор В) нощ, къща, джип 3. Коя от думите е сложна?

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 8 клас (Вариант 3)

1. Думата ръка е: А) чуждица Б) домашна дума В) остаряла дума Г) заемка 2. В кое наклонение е глаголната форма сипете в изречението? В намазана с олио тавичка сипете яйцата и брашното. А) изявително Б) условно В) повелително Г) нито едно от посочените 3. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма? А) Момъкът и девойката живели дълги години щастливо. Б) Баба и дядо

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 10 клас (Вариант 5)

1. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка? А) корегирам Б) акумулатор В) абитурент Г) сешуар 2. В кой ред всички думи са написани вярно? А) данни, мошенник, страноприемница Б) ценност, военослужещ, мигновенно В) временно, фино, комисионна Г) конник, свещенник, поданник 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Възможността, която ми бе предоставена, не беше за

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Какви са подчертаните думи в изречението според речниковото им значение? Излязох от блока, но се сетих, че си забравих блока за рисуване. A) синоними Б) антоними B) омоними Г) сродни думи 2. На кой ред НЯМА дума с представка? A) достигам Б) разтапям B) приближавам Г) искам 3. На кой ред е посочено лично местоимение? A) той Б) мой B) свой Г) твой 4. В кое изречение думата високо