Трагедията на ренесансовия човек в Елсинорския свят - "Хамлет"

Трагедията „Хамлет” е пропита с хуманизма на Шекспир. По времето на Ренесанса човекът е най-съвършеното същество на света. В този период не се  обръща толкова голямо внимание на религията както през Средновековието.

„Принцът и просякът“ – анализ

„Принцът и просякът“ е исторически роман.Той е голямо по обем повествователно произведение, представящо широка картина на живота в Англия в средата на XVIвек. В него има две основни сюжетни линии (за принца Едуард и за просяка Том). Първоначално те са успоредни, в един момент (трета глава) се пресичат и главните герои разменят местата си, след което линиите се разделят, за да се пресекат отново във финала.

Сбит преразказ на "Принцът и просякът"- /3 глава/

Том приближава до решетката на оградата и поглежда. В двора вижда момче, облечено в красиви дрехи, обкичено с накити. На бедрото му има малка сабя, блестяща и красива. Обуто е в прекрасни ботушки, а на главата му блести червено кепе с пера и елмаз. Бедното одрипано момче предполага, че това е принцът и се радва, че най-сетне мечтата му да го види се сбъдва. Малкият просяк се задъхва от вълнение. Иска да се приближи, но един от стражите го хваща и грубо го захвърля сред тълпата, като го обижда.

Сбит преразказ на трета глава от „Принцът и просякът“ - 2

От всяка страна на царския дворец стои по една жива статуя, облечена в лъскава стоманена броня. Много селяни и граждани се стичат към двореца, за да видят някоя царска особа. Тук е и Том, дошъл да види малкия принц. Той забелязва в градината хубаво момче, почти на неговата възраст, облечено в коприна и атлаз. На бедрото му виси малка сабя и меч със скъпоценни камъни, а на главата носи кепе с пера и блестящ елмаз. Това хубаво момче е Едуард Тюдор – уелският принц.

Сбит преразказ на трета глава от "Принцът и просякът" - 3 /на ученик/

Том приближава до оградата на двореца и в градината вижда момче, облечено в красиви дрехи. На бедрото му има малка блестяща сабя, обуто е в прекрасни ботуши, а на главата му блести червено кепе с пера и елмаз. Бедното момче разбира, че това е Уелският принц и се радва, че най-после мечтата му да го види се сбъдва. Малкият просяк се вълнува. Иска да се приближи до принца, но един от стражарите го хваща грубо и го захвърля към тълпата.

Най-малкият брат в приказката „Тримата братя и златната ябълка“

Въпреки заглавието „Тримата братя и златната ябълка“, в по-голямата си част приказката е свързана с действията и приключенията на най-малкия брат. Това е история за момъка, който, воден от добрите си намерения да опази семейните ценности и богатство, напуска своя дом и се завръща, след като е проявил не едно юначество.

Динамика на материална точка. Първи принцип на Нютон. Инерциални отправни системи.

Динамиката е дял от механиката, в който се формулират нейните основни закони (принципи),определящи връзката между действащите върху едно тяло сили и неговото движение. Принципите представляват такива общи закони, които не могат да бъдат доказани непосредствено,но до които се достига вследствие на продължителен житейски опит. Тяхната валидност се потвърждаваот експерименталната проверка на многобройните им следствия. Основните принципи на динамиката са формулирани от английския физик Исак Нютон през 1687 г.в неговата книга „Математически принципи на натурфилософията“. Те са обобщения на многобройни опити и наблюдения.

Механична система. Трети принцип на Нютон. Закон за изменение и запазване на импулса на механична система.

Досега, чрез първите два принципа на Нютон, ние изяснихме какво става с едно тяло, когато нямаили има въздействие върху него. Първият принцип разглежда едно изолирано тяло. Във втория принцип неявно се въвежда друго тяло (или тела), доколкото външното въздействие може да дойде само отнякакво друго тяло. Там обаче, ние се занимавахме основно с резултата от това въздействие –промяната на скоростта на тялото. 

Пол Верлен – естетически принципи на символизма

Сложна е съдбата на поета Верлен, животът му винаги е в противоречие с благовидното приличие и лицемерие на обществото. Животът на поета е неуравновесен в личните му отношения. В същото време неговото поведение е израз на бунт срещу фалшивите ценности на обществото,

Принцип на относителността на Галилей. Галилееви трансформации на координатите, скоростите и ускоренията.

Дотук разглеждахме движението на телата спрямо избрана отправна система. Това се налага поради относителността на покоят и движението. Спрямо друга отправна система тялото ще има други координати и различна скорост. Ако двете отправни системи са неподвижни една спрямо друга, лесно се намира връзката между координатите и скоростите на тялото в двете системи.