Вътрешна енергия. Първи принцип на термодинамиката. Работа при някои изопроцеси. Топлинен капацитет.

Ние получихме пълната енергия на молекулите на идеалния газ като сума от кинетичните енергии наотделните молекули (E=Ek), тъй като за него пренебрегваме потенциалната енергия на взаимодействиена молекулите и вътрешния им строеж (считаме ги за материални точки).

Втори принцип на термодинамиката. Ентропия. Изменение на ентропията при термодинамичните процеси

Казахме, че процесите в природата са необратими и естествени – протичат спонтанно само в една посока. Например, ако поставим в топлинен контакт две тела с различна температура, топлината ще се предава от по-топлото към по-студеното тяло. Ако поставим в дифузионен контакт два съда с различни газове, те ще се смесят.