Лекции - Машинознание (Мария Кандева)

Лекции - Машинознание (Мария Кандева) Основни понятия и обекти на машинознанието. Степени на свобода на материална точка и на твърдо тяло. Кинематични двойки. Основни понятия. Видове движения - транслация, ротация, равнинно движение. Степен на свобода. Кинематични двойки. Видове. Обозначения. Лостови механизми. Криволинейно движение на материална двойка. Кинематика на твърдо тяло. Коляно-мотовилков механизъм. Статика. Основни понятия. Аксиоми. Аксиоми на статиката. Опори и опорни реакции. Център на успоредни сили. Триене между телата. Функции на триене като процес. Вътрешни усилия в телата. Напрежения и деформации.