Публицистичен стил. Език на медиите.

Средствата за масова информация и публичното общуване Публицистичните текстове се различават по тема и постройка, по целите и задачите си, по начина си на възприемане. И все пак между тях има нещо общо. Обединява ги принадлежността им към публицистичния стил.

Въведение в медиите и комуникациите

Същност на комуникацията. комуникативна единица. Функции и превъплъщения на комуникацията./ Уилбър Шрам Ел Николов/ В специализираната литература комуникацията се определя от три взаимосвързани ъгъла 1.Комуникацията е взаимодействие