Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

1. Пълният член за м. р. ед. ч. -ът, -ят се използва в следните случаи: а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от м. р. ед. ч.: Очевидно разказът се отнасяше до боевете и приключенията на въстаниците... (Ив. Вазов) Синджирът глухо издрънка в тишината. (Ив. Вазов) Нашите славни битки в отечество България ги помни народът... (Ив. Вазов)

Членуване на съществителни, прилагателни имена и местоимения

Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи:  а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число: примери: Потребителят проверява поста си за грешки преди да го публикува.

Тестови задачи – Части на речта. Видове местоимения (6 клас)

1. Местоимението е: а) част на речта, с която се назовават предмети, лица, явления, абстрактни понятия; б) част на речта, с която се заместват имена или техни признаци; в) част на речта, която означава качество или свойство, неотделими от самия предмет.

Правила за членуване на имената и местоименията

1. Когато са подлог в изречението, имената в мъжки род, единствено число, се членуват с пълен определителен член, а когато са второстепенна част на изречението, се членуват с кратък определителен член -а или -я, който се произнася съкратено (-ъ или -йъ, ьъ). 2. След предлог имената в мъжки род, единствено число, се членуват с кратък определителен член!

Контролна работа – 5 клас. Местоимения

  Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително. Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. [...] На най-големия си син той каза: – Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.

Контролна работа – 6 клас. Местоимения. Звукови промени в думата

1. В кой ред има само показателни местоимения? A) толкова, колкото, няколко     Б) такива, оня, този B) никому, тая, всеки Г) чието, какви, онези 2. В кое изречение има грешка при употреба на местоимение? A) Не можеш да повярваш на човек, който не познаваш. Б) Ще звънна на някого от приятелите си.

Правописни особености на местоименията

Личното местоимение за 3 л., ед. ч. от мъжки род ТОЙ се пише с Й. Кратките винителни и дателни форми на личните местоимения се изговарят слято с глаголите, но се пишат отделно от тях: казах му, повиках ги, срещнах я, съобщих ѝ. Кратката дателна форма за 3 л., ед. ч. от женски род

Тестови задачи върху местоимения

1. В кой ред има само прилагателни имена? а) красив, сянка, пътник; б) прекрасен, червен, здрав; в) буря, вятър, нощ.

Тестови задачи - местоимения 2

1. В кой ред всички местоимения са лични? А) аз, мене, чиято;       Б) такива, онази, тия;         В) какво, чии, онези;         Г) ние, нас, нея.

Тестови задачи - местоимения

Контролна работа по български език за 5 клас (Лично местоимение. Видове) 1. В кое от изреченията НЕ Е употребено лично местоимение? А) Казах му да дойде навреме на срещата. Б) Видях я да тича по улицата.