Проектиране на електрически съединения за печатен монтаж – терминология, материали, методи за изработване и монтаж на печатна платка

Печатна платка (ПП) – изолационен материал, изрязан по дадени размери, съдържащ необходимите отвори и най-малко едно проводящо изображение. Изображение на ПП – конфигурация на проводниковия и диелектричния материална ПП. Проводящо изображение – изображение на проводимата част на ПП.

Химична връзка - Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали

1. Свързано състояние на два атома: Между два атома най-общо могат да се проявят два типа взаимодействия: - сили на отблъскване между техните електронни облаци и между техните ядра, които имат еднакви по знак заряди ; - сили на привличане – между електроните на единия и ядрото на другия, които имат противоположни по знак заряди. Ако два атома, например водородни, много отдалечени един от друг, се доближат, най-напред между тях ще се прояви сила на привличане (привличането ще е по-силно от отблъскването).

План за есе по морален проблем. Значението на делото на светите братя Кирил и Методий днес

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от статията на акад. Михаил Виденов „Делото на Кирил и Методий е истински научен подвиг за времето си“ (22 май 2016 г.).           Двамата братя най-напред пристъпват към създаване на нова графична система, която по дипломатически съображения трябва да не повтаря знаците нито на гръцкото, нито на латинското писмо.

Определяне коефициента на вътрешно триене на течност по метода на Стокс - Протокол

Кратки теоретични бележки: При падане на сферично тяло в съд с течност, между слоевете на течността възниква вътрешно триене. Това е предизвикано от разликата в скоростите на съседни слоеве от течността – най-близкия до тялото слой се движи с неговата скорост, а останалите слоеве се движат с други скорости. На сферата действат следните сили: 1. силата на съпротивлението, която е насочена нагоре. Тя се определя по закона на Стокс:

Молекулно-кинетична теория за строежа на веществата. Методи на изследване в молекулната физика и термодинамиката.

Топлинните явления са известни на хората от дълбока древност. Тяхното систематично изучаване и описание обаче, е започнало през 17-18 век. Така се е развил този дял от физиката, който сега наричаме термодинамика. При термодинамичното разглеждане на процесите ние основно изучаваме топлинните свойства на телата и предаването на топлина между тях, без да се интересуваме от строежа на телата или от причините, поради които те са по-топли или по-студени. 

Измерване на ЕДН на генератор по компенсационен метод - Протокол

ЕДН на генератор се нарича величината, която се измерва с работата, извършена от страничните сили срещу силите на електричното поле за пренасяне на единица положителен заряд от единия полюс на генератора до другия. Една част от работата се използва за преодоляване на страничните сили, а останалата се отделя под форма на топлина в генератора, тъй като той има определено вътрешно съпротивление. При затваряне на веригата на генератора през волтметър с определено вътрешно съпротивление

Проектиране на ТО – основни проблеми, видове методи за проектиране. Функционален метод за проектиране

Основните проблеми, които се решават по време на проектирането са: • Анализ на заданието; • Избор на метод за проектирането; • Определяне на приннципа на действие; • Извършване на необходимите пресмятания. 

Определяне специфичния топлинен капацитет по метода на охлаждането - Протокол

Едно от основните топлинни свойства на телата, широко използвано в термодинамичния метод на изследване е топлинния капацитет. Топлинен капацитет е физична велична, численно равна на отношението между количеството топлиа Q предавана на тялото и изменението dT на темпертурата на тялото в разглежданите термодинамически процеси, т.е. термодинамично състояние. Топлинния капацитет на едно тяло е равен на произведението от масата му и специфичният му топлинен капацитет C=mc, или

Есе за делото на Кирил и Методий

Духовната сила на човека се проявява в желанието му да се бори с превратностите на съдбата, както и с вътрешни и външни врагове.Тази духовна сила тласка развитието на човешкия род. Затова имената на такива личности, каквито са светите братя Кирил и Методий са записани със златни букви на страниците на човешката история. Делото на Кирил и Методий има дълбоко прогресивен характер.

Учениците на Кирил и Методий - славянски и български просветители

Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е културно - исторически факт, променил духовните съдбини и на българския народ. В края на IX век (885/886 г.) Кирило-Методиевите ученици идват в България, за да продължат делото на славянските първоучители.