Делото на Кирил и Методий и старобългарската литература

Развитието на старобългарската литература е в пряка връзка с просветителската културна дейност на Кирил и Методий - двамата братя от Солун, превърнали се в символ на славянската писменост и култура. Във всяко българско съзнание образите на светите братя предизвикват заслужена почит и уважение.

„Евристични методи I” - Курсова задача

• Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез“; • Метод 2 „Фокусни обекти; • Метод 3 „Отрицание и признаци“; • Метод 4 „Емпатия“. 1. Уточняване на проблема. 2. Отъждествяване с обекта. 3. Заставане на човека-обект в различни човешки пози. 4. Представяне как би изглеждал обекта в различните пози и търсене на решение на проблема. 5. Избор на случаен глагол и свързването му граматически правилно с обекта. 6. Представяне как би изглеждал обектът, реализиращ действието на глагола и търсене на решение. 7. Човекът – обект е тип „барбарон”. 8. Човекът – обект е тип „лего”. 9. Човекът – обект е тип „семейство Флинстоун”. 10.Определяне на взаимодействията на обект с човека, който го използва или обслужва.

„Евристични методи II” – Курсова работа

1. Уточняване на проблема – търси се друга реализация на главаната функция на „Електрошокова палка” 2. Определяне на главаната и останалите основни функции на обекта • Пуска ток при определен режим на палката(натискане на бутон) • Нанасяне на удари върху тяло 3. Аналогия със словесно описан ТО: Бокс – към бокса може да бъде добавено елетрическо устройство, което при допир на ударната повърност, да пуска ток Фенер – към елетрошоковата палка може да бъде сложен фенер за да се осветява Полицейска палка – към палката може да бъде добавено ел. устройство така че тя да пуска ток 4. Аналогия с картина. Картината съдържа усмивки, запотено стъкло При удар с палката върху кожата на потърпевшия остава белег във формата на усмихнато човече 

Аналитични методи за кинематичен анализ

1. Аналитично намиране на функцията на положението и предавателните функции на шарнирен четиризвенен механизъм 2. 1. Аналитично намиране на функцията на положението и предавателните функции на кулисен механизъм. Проектирането на кулисния механизъм (фиг.16.2) върху координатните оси дава уравненията: В структурата на кулисния механизъм участва и плъзгаща двоица за разлика от шарнирния четиризвенник където всички връзки се осъществяват посредством въртящи двоици.

Евристични методи за решаване на задачи - класификация

Евристичните методи могат да бъдат систематизирани по различни принципи. Емоционални методи - основават се на въздействие на емоция и се делят на подсъзнателни (при които идеи се извличат от подсъзнанието) и съзнателни (при тях активно е съзнанието).

Метод "Анализ" (Проектиране на датчик)

1. Уточняват се характерните свойства на елемента. 2. Уточняват се характерните свойства на околната среда. 3. Определят се тези свойства на елемента и на околната среда, които се променят в някакво отношение от появата на елемента. Тези свойства могат да бъдат наречени индефициращи свойства.

Метод: Тотална аналогия

1. Уточняване на проблема. Често при ТО проблемът се свежда до търсене на нов външен вид или допълнителна функция, или друга реализация на някоя от функциите на изходния ТО. 2. Определяне на главна и останалите основни функции на обекта. 3. Аналогия със словесно описан ТО.

Метод "Синектика"

1. Уточняване на проблема. 2. Проблемът се представя с различни (по-конкретни или по-абстрактни), но кратки формулировки. 3. Задава се въпросът "Къде сред живата природа се среща решение на подобен проблем?".

Методи за определяне на цените

Проблемът за формиране на цената възниква най-често в два случая – при разработване на нов продукт и при навлизане на нов пазар. Формирането на цената може да се осъществи по доста различни начини , но те се свеждат до следните подходи и методи...

Методика за разработка на тестове

Структура на обективния тест Задачи с множествен избор Дихотомни задачи Задачи за съпоставяне Точкуване Задача с множествен избор Как да пишем добри задачи с множествен избор Примери Анализ на тестовите задачи. Параметри. Тестова спецификация Етапи при конструирането на тест