ТЕСТ. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено деятелно причастие и на минало несвършено деятелно причастие в текста

1. Кое НЕ е вярно за миналото свършено деятелно причастие? A) изменя се по род и число Б) има особености на глагол и на прилагателно име B) има форми за лице и число Г) в някои случаи се членува 2. Кое е вярно за миналото несвършено деятелно причастие? A) изпълнява служба на сказуемо Б) в някои случаи се членува B) има форми за лице и число Г) не се изменя по род

Сюжетът на одата „Паисий“ и проблемът за миналото и паметта

Сюжетът на „Паисий“ следва същата схема, по което е построена и одата „Левски“. В усамотението на манастирска килия героят произнася дълъг монолог, с който дава израз на ценностите, в които вярва. След това тръгва да убеждава своите сънародници да възприемат тези ценности, защото само така ще постигнат мечтата си – да станат свободен и независим народ. Но докато при „Левски“

ТЕСТ. Сегашно деятелно причастие. Минало страдателно причастие

Прочетете ученическия текст и изпълнете упражнения 1-2. Сред разпилените по земята листа се подаваха жълтите главички на първите минзухари. Цветчетата, гледащи нежно към слънцето, бяха пораснали сякаш за една нощ. Пролетта беше дошла с красотата на цветята, с пеенето на птиците, с искрящата светлина на безоблачния ден.

Лирическият мотив и проблемът за миналото и паметта в стихотворението „История“

Характерна особеност на стихотворението „История“ е това, че в него присъстват почти всички мотиви от творчеството на Вапцаров. Тук са и грубият живот с тежките челичени лапи, и участта на обикновените хора с тяхната „проста драма“, и ролята на поета за осмисляне на живота, и въпросът за смисъла на човешкия живот, и тежкият труд, водещ до оскотяване, и противопоставянето между

ТЕСТ. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време

1. В кой ред е основната форма на глагола търпеше? A) търпяха Б) търпим B) ще търпя Г) търпя 2. В кой ред глаголите са от III спрежение? A) пяхме, играеше Б) виках, стрелям     B) играя, мислим Г) зная, пишеше

ТЕСТ. Бъдеще време в миналото

1. В кой ред има форма на глагол в бъдеще време в миналото? A) работех, работил съм Б) работя, ще работя B) ще работя, щях да работя Г) бях работил, работих 2. Глаголното време бъдеще време в миналото означава: A) Бъдещо действие, което предстои да бъде извършено.

ТЕСТ. Минало неопределено време

1. Формите за минало неопределено време означават действие: A) завършило преди момента на говоренето     Б) извършвано в момента на говоренето   B) извършено в неопределен минал момент   Г) извършвано след момента на говоренето 2. Кое НЕ е вярно за формите на миналото неопределено време?

ТЕСТ. Минало предварително време

1. В кой ред има форма на минало предварително време? A) писах Б) ще пиша B) писал съм Г) бях писал 2. В кое изречение действието е извършено преди друго минало действие? A) Зелените ливади весело зашумяха от вятъра. Б) Беше обидил човека без никаква причина. B) На двора кучето на съседите лаеше жаловито.       Г) Паисий е създал своята история през 1762 г.

ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) В „Паисий“ паметта е показана като условие за съществуването на българската нация. Б) В „Паисий“ Вазов възпява легендарните подвизи на атонския монах, чиято памет по онова време се е тачила във всеки български дом. B) Мотивът за сблъсъка между истинско и фалшиво служене присъства отчетливо в „Паисий“. Г) В „Паисий“ е показано значението

ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за историята като памет за миналото и мост между поколенията? A) „История“ и „Ноев ковчег“ Б) „Паисий“ и „Ноев ковчег“ B)  „История“ и „Паисий“ Г) в нито една от двойките 2. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно? A) И в „Паисий“, и в „История“, и в „Ноев ковчег“ присъства тържествена и приповдигната реч, но тя