ТЕСТ. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 10 клас

1. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) пет професора Б) няколко гола B) двама футболисти Г) три начина 2. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) трима приятели Б) няколко вълка B) колко студента Г) пет дома

Разклонен алгоритъм

Разклонени алгоритми са тези, при които последователността от действия, с които се решава задачата, зависи от входните данни. В C++ са налични 3 оператора, с помощта на които могат да се реализират разклонени алгоритми. 1. Условно разклонение За създаване на програми с условни разклонения се използва операторът за условен преход if. Употребата му се подчинява на следния синтаксис: