Граматична норма. Имена. Форми за единствено и множествено число

УПОТРЕБА НА БРОЙНАТА ФОРМА И ФОРМАТА ЗА МН.Ч. ПРИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ М.Р. 1. Бройната форма е специална форма за мн.ч. и се образува с окончание -а/-я. Употребява се, ако съществителното име не означава лице (човек) и се намира след: – числителни бройни имена – четири, трийсет, хиляда, един милион; – числителни имена за приблизителност – седем-осем, двайсетина;

ТЕСТ. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 10 клас

1. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) пет професора Б) няколко гола B) двама футболисти Г) три начина 2. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) трима приятели Б) няколко вълка B) колко студента Г) пет дома

Разклонен алгоритъм

Разклонени алгоритми са тези, при които последователността от действия, с които се решава задачата, зависи от входните данни. В C++ са налични 3 оператора, с помощта на които могат да се реализират разклонени алгоритми. 1. Условно разклонение За създаване на програми с условни разклонения се използва операторът за условен преход if. Употребата му се подчинява на следния синтаксис:

Тест - Химия

1.Какъв е физичния смисъл на принципа на неопределеността ? – невъзможно е едновременно с еднаква точност да се определят скоростта и положението на даден електрон 2.Електронният облак е ? – част от пространството около ядрото, където вероятността за намиране на електрона е най-голяма. 3.Вълновата функция представлява ? – допустимо решение на уравнението на Шрьодингер, което зависи от пространствените координати X,Y,Z 4.Масовото число е? – сума от броя на протоните и неутроните