ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Векът на Просвещението е: А) 17. век; Б) 16. век; В) 19. век; Г) 18.век. 2. Какъв е жанрът на „Пътешествията на Гъливер"? А) пътепис Б) епистоларен роман В) авантюрен роман Г) повест 3. Основната характеристика на романтическия човек е: А) чувствителен и свободолюбив; Б) разумен и отговорен; В) смирен и богопослушен; Г) самотен. 4. Какво ни показват глава трета и глава осма от

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 2)

1. Основната характеристика на просвещенския човек е: А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред; Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията; В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността; Г) вярата в боговете. 2. Как романът „Пътешествията на Гъливер“ иска да въздейства на своя читател?

ТЕСТ. Обобщение – (Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм). Литература – 9 клас (Вариант 3)

1. Векът на Просвещението е: А) XVII; Б) XVI; В) XIX; Г) XVIII. 2. Основната характеристика на просвещенския човек е: А) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред; Б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията; В) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността; Г) вярата в боговете. 3. Как романът

Естетиката на кръга „Мисъл” и българският модернизъм

Някогашното патриархално и монолитно художествено съзнание, което преобладава в литературата на Българското възраждане и на първото десетилетие след Освобождението, е преодоляно от творците, обединени около списание „Мисъл" (1892-1907).

Следвоенният модернизъм

Последствията от Първата световна война, донесла ужасяващи страдания в цяла Европа, преобръщат из основи умонастроенията как- то в обществения живот, така и в изкуството. Изведнъж се оказва, че колкото и човекът да се стреми към постигане на някакъв смисъл в живота си, независещи от него кошмарни сили го разрушават.

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 1/

1. Реализмът се появява през:       А) средата на деветнадесети век;       Б) началото на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 2/

1. Модернизмът се появява през:       А) началото на деветнадесети век;       Б) втората половина на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

ТЕСТ № 2. Модернизъм

1. Модернизмът се появява през: А) началото на деветнадесети век; Б) втората половина на деветнадесети век; В) края на деветнадесети век. 2. Модернизмът се развива в/във: А) Франция и Германия; Б) Англия и Германия; В) почти всички европейски страни.

Модернизъм

Понятието модернизъм има широк спектър от значения. Най-общият смисъл, в който то се употребява, го представя като основен ориентир в историческите процеси. В подобна светлина с модернизъм се означава противопоставянето срещу някаква историческа епоха, която е отминала и е била преодоляна и изместена.