Истината за тишината и спокойствието в Неновия дом - „Маминото детенце" - 4 глава

Възрожденският дух на Любен Каравелов предопределя критичното му отношение към епохата, хората и техните нрави. Повестта „Маминото детенце" третира актуални проблеми, свързани с възпитанието на детето и факторите, които влияят върху него. Обект на изображение, но и на изобличение е домът на Нено и Неновица.

Гюловата ракия - една от ценностите в Неновия дом („Маминото детенце”)

В повестта си „Маминото детенце” Любен Каравелов представя облика на една част от българското чорбаджийство преди Освобождението. Поставяйки като основен проблем възпитанието на чорбаджийския син Николчо, авторът показва порочните методи на въздействие върху него от страна на родителите му.

Светлите и тъмните страни на новия свят през погледа на Алеко Константинов

Алеко Константинов е страстен любител на пътешествията. Силното му желание да обиколи света е израз на жаждата му да опознае други страни, културата и нравите на различни народи, да види новото и непознатото. Видял вече Световните изложения в Париж и Прага, той предприема пътуване през океана, за да посети и откриването на Чикагското изложение.

Йожен дьо Растиняк - новият герой

Социалният реализъм е понятие, предпочитано от западното литературознание. В центъра на изображението тук се полага човекът в неговата социална среда с всички причинно-следствени връзки. През първата половина на XIX в. Във Франция реализмът още не се възприема като ясно обособено направление или стил

Светът през рентгеновия поглед на писателя - ("Дамата с рентгеновите очи”)

Проблемът за физическата красота и духовната грозота е интерпретиран от Светослав Минков в разказа „Дама¬та с рентгеновите очи”. Избрал заглавие, което да провокира читателско¬то любопитство, писателят създава и провокативно повествование, защото се заема с тема, която, от една стра¬на, е позната още от творчеството на Алеко Кон-стантинов

Авторът с рентгеновия поглед - "Дамата с рентгеновите очи"

Един от най-известните разкази на Светослав Минков е „Дамата с рентгеновите очи”, но всъщност не героинята, а самият писател има рентгенов (в смисъл на проницателен и задъл­бочен) поглед върху отрицателните герои на новите времена, върху крайностите на техни­ческата цивилизация, която превръща хората в роботи или в марионетки, управлявани само от суетните си и егоистични влечения. Светослав Минков е създател и майстор на българската сатирична фантастика. Наричат го „екзотично цвете” в българската литерату­ра поради новаторския му начин на писане, който няма нищо общо с нашата традицион­на класическа художествена проза.

Растиняк – новият герой (ЛИС)

Романът „Дядо Горио” е реалистична картина на френското буржоазно общество в средата на 19 век, която показва конфликта между отделната личност и обществото. Балзак внушава, че за да успее човек, трябва да е силно прагматичен, да потисне емоциите си и да се остави да бъде воден не от сърцето, а от парите.

"Хамлет" - новият герой

Трагедията “Хамлет” отразява новия светоглед на Шекспир, свързан с кризата на европейския хуманизъм, с неверието във възможността да бъде изградено общество,  достойно за благородните пориви на новия човек.

Библията: Новият завет. Животът и проповедите на Иисус през погледа на четиримата евангелисти — акценти и различия.

Най-внушителната по брой на своите последователи съвременна световна религия — християнството, се заражда през I век като едно скромно по обхват, но въпреки това яростно преследвано в Римската империя религиозно реформаторско учение. Централна фигура в него е Божият син — Иисус от Назарет, наречен по-късно Христос (Месията), който идва на земята, за да изкупи

Новият свят - възхищение и разочарование за Щастливеца

Алеко Константинов—„будната съвест на своето време", сьизмерва родната действителност с чуждите страни, които посещава, със стремежа да разбере движещите сили в обществото и да предусети бъдещите процеси на развитие в родината си. От позицията на демократ, хуманист и идеалист той разкрива