Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

Иван Вазов - "Под игото"- "лудост" и "нормалност" в романа

В романа си "Под игото" Иван Вазов разкрива духовно-психологическите измерения на най-драматичното историческо събитие преди Освобождението - Априлското въстание

Прилагане на правоговорната норма

Да анализираме правоговорните и правописните особености на следния текст. Нито едно атмосферно явление не предизвиква такива противоречиви чувства (1) като снега (2) – децата с присъщата си детска неподправена (3) радост го посрещат сияещи от удоволствие, а тези, които денонощно (4) трябва да го ринат от улици и пътища, го проклинат. Обикновено в началото на октомври снегът

Същност на пунктуационната норма

Обикновено се казва, че езикът служи, за да се предава информация. Което, разбира се, е вярно, но освен това чрез езика правим и още много други неща – обясняваме, питаме, заповядваме, хвалим, подиграваме (се) и т.н. За да се постигнат тези цели, е нужно изказването да бъде построено по определен начин – подбор на изразните средства, словоред, интонация, логически ударения, паузи и др.

Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения

Прилагане на правописната норма

Да анализираме правописните особености на следния текст. Професията (1) на дегустаторите на кафе е изключително отговорна. От техните (2) оценки зависи съдбата на хиляди тонове кафе. Дегустаторите на кафе в Бразилия опитват кафеени зърна, които са печени само пет-шест минути, смлени (3) и залени (4) в малка стъклена паничка с вряла вода. Дегустацията (5) става с лъжичка

Същност на правоговорната норма

Правилният изговор е важен не само за нормалното протичане на общуването, но и за определяне на социалния престиж на човека. Хората, допускащи в речта им да проличат диалектни особености, обикновено не се ползват с голямо уважение. За да се постигне това единство при изговора на звуковете и думите, книжовният език е изработил специална правоговорна норма.

Християнската нравствена норма

Основите на християнското учение се полагат върху диаметралната промяна на старозаветните принципи. На мястото на строгото разграничаване между народите идва идеята, че всички хора са равни. Всеки може да се присъедини към християнската общност, като се покръсти и изрече Символа на вярата.

Същност на лексикалната норма

Общуването между хората би било невъзможно, ако те употребяват думите с различно значение. Но употребата им с едно и също значение не става автоматично, защото много от думите в езика имат повече от едно значение. Ето например думата „път“. В следните три изречения нейното значение е различно: Колата караше бавно по горския път.

Същност на правописната норма

  Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се определи еднозначно кои са звуковете, използвани в речта. След това трябва да се реши как всеки от тези звукове да се предаде с писмен знак – буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се отразяват някои особености на изказването