Връзката между повествованието, описанието и разсъждението - "Преди да се родя"

Нетрадиционният поглед към темата за родовата памет, новаторската стилистика и разчупеното традиционно виждане за чо­века и времето дават основание на литературната критика да оцени трилогията на Ивайло Петров „Преди да се родя”, „И след това” и „След моята смърт” като „съ­битието на годината” (Валери Стефанов). Още първите страници на повестта правят очевиден факта, че думите конфликтуват помежду си и провокират читателския ин­терес към подтекста, носен от сюжетното действие.

ТЕСТ. Повествованието, описанието и разсъждението в текста

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ПОВЕСТВОВАНИЕТО, ОПИСАНИЕТО И РАЗСЪЖДЕНИЕТО В ТЕКСТА Прочетете текста и изпълнете задачите. Веднъж през зимната ваканция аз, мама и брат ми бяхме в Стара планина, близо до връх Бузлуджа. Имаше дебел пухкав сняг. Боровете бяха посипани със скреж, който блестеше на силното слънце.

ТЕСТ. Описанието, повествованието и разсъждението в текста. Български език – 5 клас (Вариант 1)

1. Кой от редовете не представя някой от видовете текст? А) размисъл Б) повествование В) описание Г) разсъждение 2. В текст описание може да има засилена употреба както на прилагателни, така и на съществителни имена. А) Вярно Б) Грешно 3. За кой вид текст е характерна употребата на множество глаголи, изразяващи развитие на действието? А) за текст разсъждение