Връзка между линейни и ъглови кинематични величини. Движение по окръжност с постоянно ускорение – основни закони

След като дефинирахме основните кинематични величини при въртеливи движения, можем да потърсим връзка между тях и дефинираните по-рано линейни величини. Видяхме, че законите за движение и скоростта при равномерно движение по окръжност имат същия вид, както и при равномерно праволинейно движение, т.е. ние можем да получим тези закони само чрез замяна на съответните линейни величини с ъглови. 

Идеално твърдо тяло. Видове движения на идеално твърдо тяло. Основни кинематични величини при двумерно въртене.

Досега разглеждахме телата като материални точки. В много случаи това не е достатъчно добро приближение при описване на движението и особено на силите, които действат на тялото. Напр. ние не можем да опишем силите на триене, съпротивление, еластичност и др., действащи на материална точка, защото там се взимат предвид формата и размерите на телата и тяхната промяна в процеса на взаимодействие. 

Значение на Библията за европейската култура. Основни библейски сюжети

СТРУКТУРА НА БИБЛИЯТА Библията е съставена от книги, които са написани по различно време, но в основата на тяхното систематизиране в свещени книги е вярата в един Бог – монотеизмът. Библията се разделя на две части – Стар (Ветх) завет и Нов завет. Старият завет разказва за изпитанията на еврейския народ и за общуването му с Бога и е свещена книга както за юдаизма, така и за християнството.

Трансформиращ преразказ с разместване на основните епизоди и с въвеждане на нов епизод

Прочетете откъса от „Приключенията на Лиско“. РАЗМИСЪЛ ... Лиско стоеше под едно голямо дърво и мислеше. „Разбирам... трийсет дни, но трийсет и един – не! Трийсет дена можеш да бъдеш примерен, но трийсет и един – това е невъзможно. Трийсет и един дена никой не може да бъде послушен, колкото и послушен да е той.“

Кинематика на материална точка. Основни понятия – пространство, време, отправна система, материална точка.

Механиката е наука, която изучава най-простата и най-обща форма на движение на материята –механичното движение. Под механично движение във физиката се разбира механичното преместване наедно тяло спрямо друго в пространството (движение) или преместване на частите на дадено еднаспрямо друга (деформация).

„Ангелинка” - Природата и основният тон на повествованието

Обичайното определение за Елин Пелин като писател-художник на българското село не бива да ни кара да забравим факта, че той е и негов син, роден и отраснал от дете в непосредствена близост до природата. Досегът с нея отрано стимулира творческото му дарование, изостря

Проектиране на ТО – основни проблеми, видове методи за проектиране. Функционален метод за проектиране

Основните проблеми, които се решават по време на проектирането са: • Анализ на заданието; • Избор на метод за проектирането; • Определяне на приннципа на действие; • Извършване на необходимите пресмятания. 

Химична връзка - Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали

1. Свързано състояние на два атома: Между два атома най-общо могат да се проявят два типа взаимодействия: - сили на отблъскване между техните електронни облаци и между техните ядра, които имат еднакви по знак заряди ; - сили на привличане – между електроните на единия и ядрото на другия, които имат противоположни по знак заряди. Ако два атома, например водородни, много отдалечени един от друг, се доближат, най-напред между тях ще се прояви сила на привличане (привличането ще е по-силно от отблъскването).

SolidWorks – основни понятия. Функции за създаване на модел на детайл

feature manager – поле вляво на работния екран, средство за управление на компонентите на модела/обекта; property manager – средство за управление на параметрите и своиствата на обектите/модела; Ленти с плъзгачи -  за преместване на чертожното пространство в чертожното поле; Чертожно (работно) поле – в него се създават и изобразяват обектите и техните чертежи; Лента с инструменти – съдържа бутони с графични изображения подсказващи действието на съответната команда

Предмет и основни дялове на физиката. Връзка с другите науки

Физиката е една от най-старите природни науки. Древните гърци са я възприемали като наука заоколния, реално съществуващ свят и са я наричали натурфилософия. Не е възможно да се поставятточни граници между физиката и другите природни науки. Всички опити да се даде строго определениена физиката като наука за ограничен клас обекти остават безуспешни.