Ролята на аргументите в разширения (разгърнат) отговор на литературен въпрос. Функцията на заключението

Изложението в отговор на литературен въпрос е построено върху микротези, които са: • подчинени на основната теза; • логически обвързани помежду си; • аргументирани. Аргументацията трябва: • да изяснява темата; • да е задълбочена и изчерпателна; • да е обвързана логически.

Създаване на съчинение отговор на литературен въпрос

Създаването на съчинение отговор на литературен въпрос преминава през три етапа: • подготовка (планиране); • създаване (писане на текст); • подобряване (редактиране на написания текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки):

Как се пише отговор на литературен въпрос

Какво е отговор на литературен въпрос Писмен текст разсъждение, чиято тема е зададена като въпрос върху литературно произведение. Коментарен текст, в който пишещият заявява и аргументира своя теза по поставения въпрос. Текст с фиксирани композиционни части - увод, теза, изложение, заключение. Уводът е кратка въвеждаща част

Примерен отговор на литературен въпрос - „На прощаване“

ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев? Конкретен повод за създаване на стихотворението „На проща­ване" е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Спо­ред изследователите това произведение се превръща в своеоб­разно завещание

Отговор на литературен въпрос

Отговорът на литературен въпрос е текст разсъждение, в който се доказва определено твърдение, свързано с изучавано литературно произведение. Преразказът е нежелателен. Набляга се на разсъжденията и изводите по поставения въпрос, дават се и доказателства за тях от текста на творбата. Основното глаголно време е сегашно.

Отговор на литературен въпрос

Отговор на литературен въпрос е вид съчинение разсъждение, в което се отговаря на литературен въпрос. Целта на отговор на литературен въпрос е чрез разсъждения, умозаключения, изводи и обобщения да „преведе“ литературното произведение от езика на образите на езика на

Отговор на литературен въпрос. Създаване

Литературен е въпросът, който пита за елемент от литературна творба или за нея като цяло. Видове литературни въпроси:

Отговор на литературен въпрос – „На прощаване“ от Христо Ботев?

Отговорът на литературен въпрос е текст разсъждение, в който се доказва определено твърдение, свързано е изучавано литературно произведение. Преразказът е нежелателен. Набляга се на разсъжденията и изводите по поставения въпрос, дават се и доказателства за тях от текста на творбата. Основното глаголно време е сегашно.