Българската журналистика в периода 1879 – 1944 година. Обща характеристика.

Този период също се дели на три периода: 1. От 1879 до 1912 година – ускорено развити във всички сфери на обществения живот. Увеличаване ръста на грамотността. Развитие на градската култура. Например през 1880 година грамотното

Спектрален анализ на периодични сигнали - 1-ви протокол по СС

Всяка хармонична съставка в реда на Фурие се характеризира с амплитуда Ak и  начална фаза .Честотната зависимост на амплитудите и фазите на хармоничните съставки се нарича съответно спектър на амплитудите и фазите.Графичното изображение на спектъра се нарича спектрална диаграма.

Основни периоди на българския печат в Османската империя. Петко Славейков като журналист и публицист.

Вътрешен печат ( в границите на Османската империя) – периоди: 1. Списание „ Любословие“ (1842г.-1844г.-1846г.); „Български орел“ 1846-47г., Лайпциг, редактор Иван Богров; „Цариградски вестник“ 1848г-1862г., редактори Иван Богоров и

Периодизация на българската журналистика

Единственото задълбочено изследване на проблемите на периодизацията е на Филип Панайотов. Според неговото разбиране не може да има периодизация различна от тази на националната история. Предложената от него периодизация