Посланието на лирическия герой - "На прощаване" - Христо Ботев /план-тезис за ЛИС/

I. УВОД Стихотворението „На прощаване” е въздействаща лирична изповед на героя. Най-съкровеният изповеден миг от вътрешния монолог на лиричния АЗ внушава мотивите за прощаването. Те определят и посланието на героя - заветът към братята и бъдещите поколения да продължат борбата

„На прощаване“ – Мотивите за житейския избор на бунтовника (план-насоки за съчинение разсъждение)

Увод: Характеристика на съдбовното време, в което поетът живее: драматична робска действителност, която поставя пред истинските българи въпроса за правилния житейски избор - участие и готовност за саможертва в борбата за свободата на отечеството.

Равнинно движение при контурни и лостови механизми, планове на скоростите и ускоренията, примери

Планове на скоростите и ускоренията Механизмите са съставени от звена, свързани с кинематични двоици. В зависимост от вида на кинематичните двоици и начина на свързване на звената се създава структура на механизма, която е определяща за кинематичния анализ. При равнинните механизми звената извършват един от разгледаните три вида движения – равнинно и частните му случаи ротация и транслация. Прости движения ротация или транслация притежават съответно звената, свързани със стойката чрез въртяща двоица или плъзгач. Звената, на които всички кинематични двоици са подвижи, извършват равнинно движение.

Равнинно движение при контурни и лостови механизми, планове на скоростите и ускоренията

Механизмите са съставени от звена, свързани с кинематични двоици. В зависимост от вида на кинематичните двоици и начина на свързване на звената се създава структура на механизма, която е определяща за кинематичния анализ.

Вятър ечи, Балкан стене - Добри Чинтулов /план/

1. Заглавие - Вятър ечи, Балкан стене - повтаря първи стих, насочва към темата 2. Автор - Добри Чинтулов 3. Жанр - Стихотворение

Обаянието на женските образи в "Старопланински легенди"

Много шедьоври в световната литература са сътворени в далечни от родината предели. Носталгично настроени, писателите претворяват и красивото, и вечното, дошло от миналото, съхранено от фолклора. Йордан Йовков, по време на седемгодишния си престой в Румъния, създава сборника „Старопланински легенди". 

Финансово планиране и печалба на търговското дружество

Финансовото планиране е процес, при който се извършват прогнозни изчисления на паричните потоци в бъдещ период от време, който осигуряват нормалното осъществяване на стопанската дейност на търговското дружество и увеличаване богатството на собствениците. За постигането на тази цел в самият процес на финансовото планиране се осъществява: - анализиране на причините за отклонение от прогнозираните парични потоци за предходния период с оглед тяхното преодоляване в бъдеще; - установяване на потребностите от финансиране; - определяне на източниците за финансиране на потребностите; - организиране на капиталовата структура; - създаване на организация за получаване на паричните средства под различна форма; - оптимизиране на ликвидността в краткосрочен и дългосрочен план; - избор на алтернативни проекти за развитие на търговското дружество и т.н.

Старопланински легенди - Йордан Йовков

* Шибил   * Кошута   * Най-вярната стража   * Божура   * Юнашки глави   * Постолови воденици   * Индже   * Овчарова жалба   * През чумавото   * На Игликина поляна

План за есе върху монолога на Хамлет във второ действие

1. Прочит на монолога на Хамлет: „Не зная защо напоследък съм загубил цялата си веселост...“ Припомняне на контекста, в който е включен този монолог. Междутекстови връзки с други епизоди (сцени) в произведението:

План за есе върху Сонет 91 на Уилям Шекспир

1. Изясняване на значението на ключовите думи в темата. Богатство – материални блага, които даден човек притежава; прен. нещо много ценно, скъпо за някого; съвкупност от духовни ценности с голямо значение. Бедност – липса на достатъчно материални средства, необходими за човешкото съществуване;