План за есе върху монолога на Хамлет във второ действие

1. Прочит на монолога на Хамлет: „Не зная защо напоследък съм загубил цялата си веселост...“ Припомняне на контекста, в който е включен този монолог. Междутекстови връзки с други епизоди (сцени) в произведението:

План за есе върху Сонет 91 на Уилям Шекспир

1. Изясняване на значението на ключовите думи в темата. Богатство – материални блага, които даден човек притежава; прен. нещо много ценно, скъпо за някого; съвкупност от духовни ценности с голямо значение. Бедност – липса на достатъчно материални средства, необходими за човешкото съществуване;

План за есе върху „Притчата за трите пръстена“

ИСТИНСКИЯТ ЗАКОН I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1.  Изясняване на значението на понятието „закон“ – писана или неписана норма на поведение в обществото; обичай, традиция. 2. Прочит на трета новела от първия ден. Осмисляне на ключовото послание на Притчата за най-важния закон, който трябва да се установи в отношенията между отделните хора и народите

План за есе върху първа глава на романа „Дон Кихот“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Изясняване на смисловата разлика между понятията „съществувам“ и „живея“. Да съществуваш, означава да прекарваш живота си, да го поддържаш. Това понятие е свързано преди всичко с представата за биологичното съществуване на човека. Да живееш, означава да осмислиш своя живот с добри дела, да си поставиш високи цели

План за есе върху осма глава на романа „Дон Кихот“

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Изясняване на значението на ключовите думи и изрази в темата. Боря се (сражавам се) с вятърни мелници – мъча се да преодолея несъществуващи за другите хора препятствия, боря се с въображаеми пречки. Мисия - отговорна задача, роля; високо предназначение на отделна личност или обществена група.

План за есе по морален проблем. Духовното наследство – дълг и отговорност за съвременния човек

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Прочетете откъса от академичното слово „За буквите и достойнството“, произнесено на 24 май 2016 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ от проф. дфн Анна-Мария Тотоманова. Без политическата мъдрост и прозорливост на първите ни християнски владетели Борис и Симеон обаче Кириловият превод на Евангелието

План за есе върху трагедията на Софокъл „Антигона“. Божествените и човешките закони

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Припомнете си: Какво представляват митовете; защо човекът ги създава? Какви са различията и сходствата между човека и бога в олимпийския период на древноелинската митология? Помислете защо боговете са безсмъртни. Обвържете разсъжденията си с отношението на човека към смъртта и със стремежа на човека към сигурност и защитеност.

План за есе по морален проблем върху сюжета на библейския мит за грехопадението. Човешкото познание – свобода, избор, отговорност

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 1. Припомнете си старозаветните митове за Сътворението и грехопадението в книга Битие 1 – 3. По какво се различават версиите за сътворението на света и човека в Първа и във Втора глава на книга Битие: Каква е Божията идея за човека, ако Бог го създава „по свой образ, по Божий образ 20 сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (Първа глава)?

План за есе по морален проблем. Значението на делото на светите братя Кирил и Методий днес

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от статията на акад. Михаил Виденов „Делото на Кирил и Методий е истински научен подвиг за времето си“ (22 май 2016 г.).           Двамата братя най-напред пристъпват към създаване на нова графична система, която по дипломатически съображения трябва да не повтаря знаците нито на гръцкото, нито на латинското писмо.

План за есе по морален проблем. За буквите – „чудото на езика и четенето“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Прочетете откъса от словото на писателя Георги Господинов, произнесено пред паметника на св. св. Кирил и Методий на 24 май 2013 г. Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика. Да, това е всекидневен празник, колкото и парадоксално да звучи. Всеки ден, докато говорим, ние сме в невидимата работилница