Новаторският дух на Паисиевото слово - (литературно есе)

Потискаща е атмосферата по българските земи в средата на XVIII век. Спомените за отминало величие и слава са все по-бледи. Следите им се губят сред мрачната действителност. Засилващото се гръцко влияние и непрестанният турски гнет разколебават вярата на българите за по-добро бъдеще.

Климент Охридски - Похвални слова ...

Със своето благочестие и красота той изгря на земята като слънце, просвещавайки целия свят чрез зарите на триипостасния Бог. Божията премъдрост си съгради храм в неговото сърце и върху неговия език като върху херувим почиваше Светият Дух, който винаги раздава дарове според силата на вярата, както е казал апостол Павел:

Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част втора

Сили и якост на звената. Сили в машините. Видове сили и аксиоми. Двоица сили. Момент на сила. Редукция на равнинна сдистема сили. Определяне на идеалните реакции. Масови сили и масови характеристики на звената. Вътрешни усилия в звената. Натоварване на опън (натиск) и срязване. Закон на Хук. Усукване на цилиндричен вал. Огъване на права греда.

Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част трета

Елементи на механизмите Еластични елементи. Неразглобяеми съединения. Винтови съединения. Плъзгащи лагери. Търкалящи лагери. Подбиране на лагери. Видове лагери. Елементи на лагерите. Триещ момент при търкаляне. Зъбни колела. Параметри на зъбното колело. Еволвентно и други зацепвания. Основна теорема на зацепването. Зъбни механизми. Епициклични зъбни механизми. Обикновени зъбни механизми.

Записки на лекциите на проф. дтн. Михаил Милков, обработени от доц. дтн. Надежда Йончева - част четвърта

Преобразуване на енергия в машините. Движение и сили. Движение на точка и тяло. Работа и мощност. Потенциална и кинетична енергия. Движение на машините. Привеждане на сили и маси. Уравнения за движение. Вътрешни загуби в машините. Механичен коефициент на полезно действие. Определяне на механичния КПД. Уравновесяване на машините. Статично балансиране на ротори. Динамично балансиране на ротори. Енергични машини. Термични двигатели. Хидравлични двигатели. Транспортни и подемни машини. Технологични машини. Технологични машини в машиностроенето. Технологични машини в леката индустрия. Вибрации и шум в машините.

Призивното слово на лирическия говорител в „Стани, стани, юнак Балкански“

Стихотворението „Стани, стани, юнак балкански“ носи сходен смисъл с „Вятър ечи, Балкан стене“. И в двете творби лирическият говорител зове на борба срещу робството. Призивните му думи са израз на любов към отечеството и на убеденост, че пътят към свободата е единственият, който може да изведе народа ни към светло бъдеще.

Силата на словото в III глава от повестта „Немили-недраги“

III глава на повестта представя следваща поредица от ситуации, в които участват познатите на читателя герои от началото на повестта. Събитията тук не произтичат пряко от предходните събития. Сюжетът се развива не по линията на някаква ярка интрига, свързана с конкретен герой, а търсейки ярки сцени, които

Защита и възхвала на родното слово в одата „Българският език“

Иван Вазов се прекланя пред изначалните опори на българския национален дух – родната земя, родното минало, родното слово. И когато на тях се посегне, поетът бърза да заклейми хулителите им и да защити достойнството на родината.

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 1)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 2)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними