Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

Прилагане на правоговорната норма

Да анализираме правоговорните и правописните особености на следния текст. Нито едно атмосферно явление не предизвиква такива противоречиви чувства (1) като снега (2) – децата с присъщата си детска неподправена (3) радост го посрещат сияещи от удоволствие, а тези, които денонощно (4) трябва да го ринат от улици и пътища, го проклинат. Обикновено в началото на октомври снегът

Същност на правоговорната норма

Правилният изговор е важен не само за нормалното протичане на общуването, но и за определяне на социалния престиж на човека. Хората, допускащи в речта им да проличат диалектни особености, обикновено не се ползват с голямо уважение. За да се постигне това единство при изговора на звуковете и думите, книжовният език е изработил специална правоговорна норма.

ТЕСТ. Правоговорна норма. Български език – 10 клас

1. В кой ред има правоговорна грешка? A) прове́дох, доне́сох, изре́кох Б) ча́ках, пла́ках, пра́щах B) каза́х, разбра́х, брах Г) ми́слих, би́стрих, чи́стих 2. В кой ред НЯМА правоговорна грешка? A) семенар, еликсир, молекула Б) шестица, еденица, петел B) копувай, зелено, вземи ме Г) пяхме, играхме, полудяхме

Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения

Правоговорна норма на  българския книжовен език

Въпреки че всички българи от няколко поколения назад задължително изучават книжовния език в училище, и днес хората, живеещи в Източна България, лесно се разпознават по изговора на думите. В отделни краища на страната звуците, изграждащи думите, се изговарят различно, ударенията се поставят на различни места, общото звучене на речта се променя. За да се избегнат подобни разлики, които нерядко водят и до недоразумения