Правоговорни норми

В зависимост от сферата си на действие книжовноезиковите норми са: — правоговорни; — правописни; — граматични; — лексикални; — стилови. ► Спазването на книжовните норми е задължително в сферата на официалното общуване (писмено и устно). ► Правоговорните норми се проявяват в устната книжовна реч. Те представят система от правила, които указват какъв трябва да