Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис. (Вариант 2)

1. В кое изречение има прилагателно име, употребено в преносно значение? A) В музея са изложили Панагюрското златно съкровище. Б) Майстор Кольо Фичето е имал златни ръце. B) Подариха й красив златен пръстен. Г) Археолозите са открили старинни златни накити. 2. Коя от следните думи НЕ е многозначна? A) справочник Б) глава B) гребен Г) дърво

Тестови задачи върху правопис и пунктуация

1.Къде е допусната правописна грешка:       а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.       б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!       в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.                        

Помощен материал по правопис и пунктуация

І. Основни правописни норми. 1. Двойно – НН – при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо.

Тестови задачи за правопис

Оградете правилно написаната дума: 1.        а) безнадежно                            б) безнадеждно 2.        а) безскруполен                          б) безскрупулен

Тестови задачи за правопис 2

1. В кой ред всички думи имат представки? а) разговор, безкраен, изход б) преглед, дом, хлебар в) избягам, надпис, глава г) размисъл, пътник, побягвам

Тест №22 по БЕЛ - правопис на частицата "НЕ"

Запомнете следните правила: Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното Частицата НЕ се пише СЛЯТО със сегашно деятелно, минало свършено деятелно и минало страдателно

Променливо Я. Правопис и правоговор на думи с променливо Я

Променливо Я е онова Я, което при едни условия остава Я, а при други условия преминава в Е: бял – бяла, бяло, но бели, белота́. В старобългарския е имало особена гласна, която се е наричала ятова гласна, но в съвременния български книжовен език този звук е заместен от променливото Я.

Същност на правописната норма

  Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се определи еднозначно кои са звуковете, използвани в речта. След това трябва да се реши как всеки от тези звукове да се предаде с писмен знак – буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се отразяват някои особености на изказването

Основни правописни норми

1. Двойно -НН- при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо. 2. Двойно – ТТ- при членуване се появява при съществителни от женски род, които завършват  на  - Т, когато се членуват с определителен член – ТА. Например:

Основни правописни правила

В корена на думите неударените гласни винаги се пишат така, както се чуват и изписват, когато са под ударение. Например: мъжът (мъж); кожух (кожа); пътешествие (път). Мекият звук о се пише като йо в началото на думата и след гласна, а като ьо след съгласна. Например: Йордан Йовков, Панайот, но Кольо, миньор. Съществителните имена от женски род, завършващи на -ая, -ея и -ия