Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 - 10)? 1.       А) юнак       Б) дивак       В) малак       Г) глупак 2. А) еденица     Б) единствен       В) единение       Г) единак

Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис. (Вариант 2)

1. В кое изречение има прилагателно име, употребено в преносно значение? A) В музея са изложили Панагюрското златно съкровище. Б) Майстор Кольо Фичето е имал златни ръце. B) Подариха й красив златен пръстен. Г) Археолозите са открили старинни златни накити. 2. Коя от следните думи НЕ е многозначна? A) справочник Б) глава B) гребен Г) дърво

Морфемен строеж на думата. Правопис и правоговор

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ МОРФЕМИ Морфемите – строители на думата Всяка дума се състои от части, които имат свой смисъл, наречени морфеми. Словообразувателни морфеми           Морфемите, които изграждат лексикалното значение на думата в българския език, са:

Тестови задачи върху правопис и пунктуация

1.Къде е допусната правописна грешка:       а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.       б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!       в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.                        

Помощен материал по правопис и пунктуация

І. Основни правописни норми. 1. Двойно – НН – при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо.

Тестови задачи за правопис

Оградете правилно написаната дума: 1.        а) безнадежно                            б) безнадеждно 2.        а) безскруполен                          б) безскрупулен

Тестови задачи за правопис 2

1. В кой ред всички думи имат представки? а) разговор, безкраен, изход б) преглед, дом, хлебар в) избягам, надпис, глава г) размисъл, пътник, побягвам

Тест №22 по БЕЛ - правопис на частицата "НЕ"

Запомнете следните правила: Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното Частицата НЕ се пише СЛЯТО със сегашно деятелно, минало свършено деятелно и минало страдателно

Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения