Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

Правоговорна и правописна норма – основни правила

Правоговорна и правописна норма – основни правила, употреба на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно писане, български език, ударения

Прилагане на правописната норма

Да анализираме правописните особености на следния текст. Професията (1) на дегустаторите на кафе е изключително отговорна. От техните (2) оценки зависи съдбата на хиляди тонове кафе. Дегустаторите на кафе в Бразилия опитват кафеени зърна, които са печени само пет-шест минути, смлени (3) и залени (4) в малка стъклена паничка с вряла вода. Дегустацията (5) става с лъжичка

Същност на правописната норма

  Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се определи еднозначно кои са звуковете, използвани в речта. След това трябва да се реши как всеки от тези звукове да се предаде с писмен знак – буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се отразяват някои особености на изказването

ТЕСТ – Правописна норма (12 клас)

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) препратка, предвесник, преписка Б) исландски, италиански, холандски B) препядствие, предградие, преспапие Г) истина, история, источник 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) растение, растояние, расписание

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) залетият, припряни, ослепял Б) изкуфяли, свястна, пряпорец B) всякаква, Недялка, възпети Г) измествам, греховна, узряли 2. В кой ред има правописна грешка? A) клекна, недодялан, дълголетна Б) Големо Малово, Брегово, Смядово B) кафяви, изневяра, гороцвет Г) излеза, сряда, премятам

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. В коя от думите има правописна грешка? A) инженер Б) акомулатор B) тирбушон Г) пеницилин 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) манисто, астма, бастун Б) бодър, разпра, огризение B) влакче, прекупувам, заводски Г) мързелив, неосетно, овощни 3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? А) По образование и квалификация фелшерът е между

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 11 клас (Вариант № 2)

Прочетеше двата текста и изпълнете задачи 1. – 10. Текст 1 Едва ли някой е очаквал, че след първия си пълнометражен филм „Урок“ Грозева и Вълчанов ще съумеят да покажат отново толкова въздействащо драматичния конфликт между малкия човек и Системата. Но ето че и с втория си пълнометражен филм те успяват да го сторят, задълбочавайки се в изследването на истински случай от

ТЕСТ. Правописна норма – 1. Български език – 11 клас

1. В кой ред е допусната правописна грешка? A) коренна промяна, изкуствени цветя Б) специални очила, християнски празник B) двайсетте години, поддушово корито Г) застоели стоки, спрели коли 2. В кой ред всички думи са написани грешно? A) подкуп, вътрешноста, провинциялен Б) бежалостен, свряни, рецепциата B) обеснихме, беспорно, светофар Г) подсмъркна, оттогава, истинал

ТЕСТ. Правописна норма – 2. Употреба на главни и малки букви. Български език – 11 клас

1. В кой ред е допусната правописна грешка? A) Бъдни вечер, Средиземноморие, Нов завет Б) Модернизъм, Романтизъм, Ренесанс B) Баба Марта, баба Илийца, Дядо Коледа Г) Иван-Вазов роман, Яворово раздвоение, ботевско чело 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) цар Петър Велики, хан Омуртаг, цар Борис трети Б) Агенция по храните, Алианс, Европейски Парламент B) Средна