ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 1)

Прочетеше двата текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително. Текст 1 Един въпрос вече 400 години терзае учени и литератори. Кой е авторът на безсмъртните произведения на Шекспир? Наистина ли един самообразовал се скромен англичанин е написал всички тези безсмъртни сонети и пиеси?

ТЕСТ. Правописна норма – 3. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 11 клас

1. В кой ред е допусната правописна грешка? A) послучай, еврозона, научнопопулярен Б) квазикултура, псевдоучен, лъжепророк B) нефтопреработвателен, балетмайстор, емайллак Г) петгодишен, 75-волтов, широкомащабен 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) PR-агенция, имейл, сиви Б) жп линия, развей-прах, нехранимайко B) джипи, голмайстор, кандидат-студент

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 2)

1. В коя от думите има правописна грешка? A) закачлива Б) бубулечка B) угризение Г) рикошет 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) докладчик, бърабан, градски Б) кърфица, завистлив, костница B) пъстърва, коситба, гангстерски Г) мекушав, анегдот, сделка

Правописна норма

Правописната норма включва правилата за писменото предаване на думите. Тези правила се основават на правописните принципи, които се прилагат в съвременния български книжовен език – морфологичен, фонетичен, синтактичен и исторически. ПРОМЕНЛИВО Я Променливо я е онова я, което при определени условия преминава в е. Пише се я, ако едновременно са спазени следните три условия:

Правописна норма. Употреба на главни и малки букви

Главни букви в българския книжовен език се употребяват при изписването на собствени имена, в началото на изречението и за изразяване на отношение. УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ ПРИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА Собствени имена в българския език са имената на: хора (лични, бащини и фамилни, както и прозвищата и псевдонимите), родове и династии, животни

Правописна норма. Слято, полуслято и разделно писане

СЛЯТО ПИСАНЕ НА СЛОЖНИ ДУМИ 1. Съществителни имена Слято се пишат сложни съществителни имена, при които първата част пояснява втората: Съществителни имена, при които двете съставки са свързани със съединителна гласна: водовъртеж, земевладелец, теснолинейка, чушкопек. Съществителни имена, при които двете части са свързани без

Правописна норма

Правописни правила 1.нн-н? нен(м.р., ед.ч.)=> -нн 2.правопис на ъ/а в крайна неударена сричка(рекъл-рекла; казал-казала) 3.ър/ръ; ъл/лъ(подвижно ъ) – (върба-Връбница) 4.от чужди думи, завършващи на –ея, -ия се образуват прил.имена на –ален(идея-идеален)

Правописна норма на  българския книжовен език

Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се опредеш еднозначно кои са звуковете, използвани от езика. След това всеки от тези звукове трябва да се обозначи със съответната буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се означават някои от особеностите на изказването – начало и край на изречението