Основни правописни норми

1. Двойно -НН- при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо. 2. Двойно – ТТ- при членуване се появява при съществителни от женски род, които завършват  на  - Т, когато се членуват с определителен член – ТА. Например:

Правописни норми

С изобретяването на писмеността човечеството прави първата си голяма крачка към създаване на технология за съхраняване и предаване на знанието. Благодарение на писмеността човек се образова, мисли, създава, твори. ■ Писмеността позволява устната реч (възприемана слухово) да се преобразува в писмена реч (възприемана зрително). ■ Писмеността позволява на хората да

Правописни норми

За всеки книжовен език са характерни правописни норми. Правописът е система от правила, които осигуряват еднообразно изписване на думите и по този начин осигуряват правилното възприемане на писмената реч. Правописните норми обхващат и употребата на главни и малки букви, правилата за изписването на сложни думи, за пренасянето на части от думата на нов ред и съкращаване на думи.