Тест - правопис и пунктуация 1

УПРАЖНЕНИЕ 1.  Поправете грешките в правописа и пунктуацията.  В писмената работа има 23 места за редактиране. Ладията с Илийца и болното плува по течението на буйния Искар, не подчиняваща се на лопатата.

Тест - правопис и пунктуация 2

УПРАЖНЕНИЕ1.  Поправете грешките в правописа и пунктуацията.  В текста  има 22 места за редактиране. А)  Още първите редове на разказа „По жицата” раскриват човешката мъка в българското село. Виждаме я в проницателните очи на Моканина, за когото не устава нищо скрито. От един поглет той преценява, че Гунчо не е заможен човек и е от тия, дето и „на мравката път струват”.

ТЕСТ – Правописна норма (12 клас)

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) препратка, предвесник, преписка Б) исландски, италиански, холандски B) препядствие, предградие, преспапие Г) истина, история, источник 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) растение, растояние, расписание

ТЕСТ. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ 1. Чрез морфемен анализ определяме:     A) звуковия състав на думата     Б) каква е думата като част на речта     B) най-малките значещи части на думата     Г) думата като част на изречението

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. В коя от думите има правописна грешка? A) инженер Б) акомулатор B) тирбушон Г) пеницилин 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) манисто, астма, бастун Б) бодър, разпра, огризение B) влакче, прекупувам, заводски Г) мързелив, неосетно, овощни 3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? А) По образование и квалификация фелшерът е между

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 12 клас (Вариант 1)

1. Къде има дума с правописна грешка? А) спрях, спряхме, спрени Б) видение, видял, видяли В) въртял, световъртеж, въртели Г) желязо, желязна, железни 2. Къде има дума с правописна грешка? А) пратеник, довереник, племенник Б) въстаник, изгнаник, изменник В) властник, напръстник, наместник Г) избранник, просеник, посланик 3. Къде има дума с правописна грешка? А) влашки, пражки

ТЕСТ. Правописна норма – 1. Български език – 11 клас

Къде има дума с правописна грешка? (Общо условие за задачи 1 – 5.) 1. A) спрях, спряхме, спрени Б) видение, видял, видяли B) въртял, световъртеж, въртели Г) желязо, желязна, железни 2. A) пратеник, довереник, племенник Б) въстаник, изгнаник, изменник B) властник, напръстник, наместник Г) избранник, просеник, посланик 3. A) влашки, пражки, парижки Б) удовлетворя, одухотворя, осигуря

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 2)

1. В коя от думите има правописна грешка? A) закачлива Б) бубулечка B) угризение Г) рикошет 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) докладчик, бърабан, градски Б) кърфица, завистлив, костница B) пъстърва, коситба, гангстерски Г) мекушав, анегдот, сделка

Правопис на отрицателната частица "не"

Запомнете следните правила: 1.    Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното

Правописна норма

Правописната норма определя правилата за изписване на гласните и съгласните звукове с букви, както и как се изписват отделните думи в състава на изречението. По-важните правописни правила на българския книжовен език са следните: В корена на думите неударените гласни се изписват така, както се чуват и изписват, когато са под ударение. Звукосъчетанието йо се пише в началото на думите или след гласна, а буквосъчетанието ьо се пише след съгласна.           ► Думи с представки пре- и п