Правописна норма на  българския книжовен език

Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се опредеш еднозначно кои са звуковете, използвани от езика. След това всеки от тези звукове трябва да се обозначи със съответната буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се означават някои от особеностите на изказването – начало и край на изречението

Правописни особености на частите на речта

Драги седмокласници, правописът и пунктуацията са едни от важните елементи на една писмена работа – особено ако желаете да получите по-висока оценка. Овладяването на тези правила е задължително да стане в прогимназиалния курс, когато се развива чувството към правоговора и правописа.