Конфликтът като сблъсък на позиции в притчата „Приказка за стълбата“

Конфликтът в „Приказка за стъблата“ има две измерения. В основата на всичко е изначалният конфликт между плебеите и патрициите, между тези, които са заграбили всички житейски блага, и обречените да мизерстват и слугуват. Този конфликт е характерен за епическия героичен модел и обикновено се разразява в пряк двубой между представителите на „нашата“ и „чуждата“ общност, в който

Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата"

В „Приказка за стълбата” Христо Смирненски поставя проблема за промя­ната, довела до деградация на човешката личност. Той е интерпретиран чрез при­казния мотив за Дявола, който застава на пътя на човека, за да го изкуши със срам­на сделка между доброто и злото, които невидимо живеят у всеки човек.

Образът на света, създаден от притчата „Приказка за стълбата“

Характерният за притчата начин за въздействие е да внуши някаква нравствена поука чрез иносказателно тълкуване на едно условно, но претендиращо за абсолютна достоверност събитие. В усилието да разбере алегоричния смисъл на иносказанието читателят всъщност осъзнава поуката, която после пренася в собствения си живот. Именно тази особеност на притчата изисква образът

Обществото и властта в „Приказка за стълбата“ от Христо Смирненски

В „Приказка за стълбата“ на Христо Смирненски се достига до обобщение за човешкото общество, в което съществува зло и именно то успява да подмами човека. В какво се изразява злото? Един млад и дързък човек е тръгнал да се изкачва по стълбата, воден от добри намерения, но по пътя си нагоре трябва да заплати съответната цена за изкачването. Трябва да се има предвид, че образът

Сюжетът на притчата „Приказка за стълбата“ и проблемът за обществото и властта

Както при всяка притча, сюжетът на „Приказка за стълбата“ трябва еднозначно да изрази някакъв универсален морален принцип. В случая това е поуката, че и най-доброто намерение, и най-високата мисия може да се загубят, по пътя към върховете на властта, когато този път се подчинява на правилото „целта оправдава средствата“. И когато този, който се изкачва, не притежава

Героите на притчата „Приказка за стълбата“ като страни в конфликта

Конфликтът в „Приказка за стълбата“ има две страни. Първата, която нарекохме „епическа“, е свързана с изначалното противопоставяне на двата свята – света на плебеите и този на патрициите. Според комунистическата логика единият от тези два свята трябва да изчезне, защото е присвоил всички житейски блага и е оставил останалата част от човечеството да търпи неизмерими страдания.

Христо Смирненски - "Приказка за стълбата" - 1

Произведението на Христо Смирненски „Приказка за стълбата" е наистина шедьовър, неподвластен на време и об­ществен строй. В тази „приказка" може би не би се огледало само онова общест­во, в което цари пълна социална хармо­ния.

Христо Смирненски - "Приказка за стълбата" - Мотивът за предателството

„Приказка за стълбата" е едно от послед­ните произведения на Христо Смирненски, което той създава в края на живота си, дока­то е в санаториума в Горна баня. Произве­дението е сатирично и би могло да бъде оп­ределено като фейлетон, но в

Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“ (Анализ)

Пословичен с импровизаторския си талант, Христо Смирненски оставя твърде обемно за краткия си живот творчество. Първите му публикации датират от 1915 г., а през 1923, ненавършил 25 години, умира от туберкулоза „млад и зелен", както с безпощадна самоирония пророкува във фейлетона си „Как ще си умра млад и зелен“. След дебюта през 1915 г. в хумористичния вестник „К’во да е“ младият

„Приказка за стълбата“ – творческа история, сюжет и композиция, теми и мотиви

Христо Смирненски създава „Приказка за стълбата“ през 1923 година, докато е в санаториума в Горна баня, където се лекува от туберкулоза. Творбата е от късното му творчество и писателят я създава заради разочарованието към партийните функционери от кооперация „Освобождение“. Те му отказват средства, необходими за лечението му в Горна баня. Какви са вашите асоциации,