Модернизъм – бунт срещу традицията и търсене на нови изразни форми (Публично изказване върху морален проблем)

Публичното изказване е аргументативна реч, при която изразеното мнение (теза) се защитава с разсъждения (аргументи). Тъй като е официално устно общуване, трябва да се спазват книжовноезиковите норми, както и езиковите формули за учтивост. Задължителна е предварителната подготовка на участниците, свързана с използването на различни източници за допълнителна информация по поставената тема.

Елисавета Багряна – „Ръцете” (Примерен вариант на коментар върху проблема за човешкото битие между живота и смъртта)

Стихотворението „Ръцете” е част от стихосбирката на Елисавета Багряна „Сърце човешко”. Създадено е през 1935 година. В сравнение с първата й стихосбирка „Вечната и святата” чувствата тук вече явно са под знака на житейското помъдряване.

Нравствената тревога на Презвитер Козма за социалните проблеми на времето - („Беседа против богомилите”)

Авторът на единственото по рода си произведение в старобългарската литература, цялостно и последователно защитаващо светостта на християнските църковни канони, е свещеник, т.е. презвитер, обществено ангажиран със социалните проблеми на своето време. Презвитер Козма се отличава с висока богословска култура.

Моята среща с Бай Ганьо – Есе по житейски проблем

Разработката на есе с формулираното тук заглавие е свързана с точното разчитане на темата и значимостта на проблема за обществото и за отделната личност. Алековият герой Бай Ганьо отдавна е напуснал страниците на едноименната книга и е нарицателно име за определен тип прояви в реалния живот („бай-ганьовщина“).

Публично изказване върху хуманитарен проблем – Героят на историята като герой на културата

ПУБЛИЧНОТО ИЗКАЗВАНЕ Публичното изказване е аргументативен текст – текст, в който чрез разсъждаване (аргументация) се доказва истинността на лично мнение (теза). Публичното изказване е продиктувано от актуалността на проблема в живота на общността. Говорещият трябва да прецени пред кого говори, какви са очакванията на публиката. Общуването при такава изява е официално

Публично изказване върху хуманитарен проблем – Словото като себепознание и спасение

ПУБЛИЧНОТО ИЗКАЗВАНЕ Публичното изказване е аргументативен текст – текст, в който чрез разсъждаване (аргументация) се доказва истинността на лично мнение (теза). ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Класът се разделя на два екипа. Определете екип, в който ще участвате, за да подготвите своята публична проява пред класа. Всеки екип избира текста, който ще представя - „Проглас към Евангелието“ или „Азбучна молитва“.

Творчеството на Сафо. Художествени проблеми

Творчеството на Сафо се цени още по нейно време. От събраните стихове в девет книги – любовна лирика, епиталамии (сватбени песни, изпълнявани по време на брачния ритуал), химни, вероятно и елегии, епиграми, ямби – е запазено твърде малко.

Публично изказване по граждански проблем

Публичното изказване е аргументативен текст, който се поднася в устна форма пред публика, най-често по радиото или телевизията. В изказването по граждански проблем авторът представя и защитава своята позиция по въпрос, който е важен за обществото или за отделна социална група. Въпросът може да бъде от областта на политиката, културата, образованието, спорта и др.

Публично изказване по граждански проблем

Ситуацията на общуване при публичното изказване има някои особености: говорещият поставя пред събралата се общност някакъв важен за нея проблем, който трябва да се реши; слушащите са заинтересувани от решаването на проблема; целта е не само да се намери решение, но и да се мотивира публиката да пристъпи към конкретни действия.

Създаване на есе по граждански проблем

Изразът „гражданско общество“ препраща към изконното, античното значение на думата „гражданин“: свободен човек, който пълноценно участва в управлението на полиса. За древните гърци полисът (градът държава) е не толкова определено градско пространство, колкото самата човешка общност, която го населява. В него от особено значение е човекът да бъде възпитаван