Безработните в България (2010-2015). Национални програми и проекти

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен общественоикономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и

Курсова работа - Програмиране и използване на компютри

Да се състави блоксхема и програма, която чете С програма и намира: - броят на коментарите в програмата; - броят на операторите в програмата; Програмата да започва с меню със следните опции: -четене програмата от файл и запис на резълтата във файл (потребителят трябва да въведе имената на двата файла, като файла с програмата трябва да завършва с „ .С“);

Протокол №1 - Програмиране и използване на компютри

Да се състави блоков алгоритъм и С-програма за пресмятане на квадратно уравнение от вида:ах2+ bx + c = 0 където a,b,c са коефициенти които се въвеждат. Да се анализират всички възможни стойности на коефициентите – нулеви стойности – отрицателна дискриминанта.

Протокол №3 - Програмиране и използване на компютри

.Въвеждане на конкретни стойности в целочислен масив от клавиатурата (въвеждането в елементите да се реализира по трите варианта за достъп до елементите на масива – явна индексация, променлива – указател към началото на масива и константен указател – името на масива и променлива указваща отместването спрямо началото на масива). • след въвеждането да се изведе на екрана съдържанието на масива. • да се направят следните обработки: